Андрощук Інна Ігорівна

кандидат економічних наук, заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач економічних дисциплін

«Єдиний спосіб зробити щось дуже добре – любити те, що ти робиш»

Стів Джобс

Науково-педагогічний шлях розпочала  у 2011 р. Закінчила аспірантуру, захистила дисертацію, здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. Заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач економічних дисциплін. Член навчально-методичної ради Навчально-методичного центру  професійно-технічної освіти у Волинські області.

Є співавтором 1 колективної монографії, автором та співавтором більше 20 фахових наукових статей, 2 з яких входять у міжнародну науково-метричну базу RePec, 3 – у міжнародну наукову базу Index Copernicus International, 2 – у міжнародні науково-метричні бази Ulrichsweb Global Sеrials Directory, BASE). Була учасником 8 науково-практичних конференцій різних рівнів.

Нагороджена: Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (№38 від 05.04.2018р.), грамотою управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (Наказ №192-к від 27.09.2019р.), грамотами Луцького НТУ (Наказ від 11.05.2019р. № ) та ТК Луцького НТУ (Розпорядження №43 від 28.09.2016р.) .

Наукові інтереси: інноваційні підходи у підготовці здобувачів освіти, новітні технології дистанційного навчання, нарощення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів в умовах поглиблення інституціональних трансформацій .

e-mail: innatklntu@qmail.com

 

Освіта:

2006-2011р. – Луцький національний технічний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація магістра екології, викладача вищого навчального закладу.

2011-2015р. – Луцький національний технічний університет, аспірант кафедри «Обліку і аудиту».

2016р. – успішний захист дисертації за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» та здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2016р. – викладач економічних дисциплін  Технічного коледжу Луцького НТУ.

2017р. – заступник директора з НВР Технічного коледжу Луцького НТУ.

27.05.2019р. – 28.12.2019р. – підвищення кваліфікації у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти.

Фахові публікації:

 1. Андрощук І.І. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування: інституціональне підґрунтя та галузеві особливості / І.І. Андрощук, В.А. Голян // Економіст. – 2013. – № 8. – С. 36–43.
 2. Андрощук І.І. Інституціоналізація сучасних форм інвестиційного забезпечення сфери водокористування: регіональний аспект / І.І. Андрощук // Економіст. – 2013. – № 1. – С. 48–50.
 3. Андрощук І.І. Інституціональні передумови інвестиційного забезпечення модернізації водогосподарської інфраструктури в зоні осушувальних меліорацій / І.І. Андрощук // Інтегроване управління водними ресурсами : наук. зб. / відп. ред. В.І. Щербак. – К. : ДІА, 2013. – С. 568–575.
 4. Андрощук І.І. Інвестиційне забезпечення меліоративних заходів: національний та регіональний контекст / І.І. Андрощук // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – С. 67–70. (міжнародна наукометрична база RePec).
 5. Андрощук І.І. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій: сучасна практика, пріоритети та методи / І.І. Андрощук, М.А. Хвесик, В.А. Голян // Економіст. – 2014. – № 1. – С. 4–13. (міжнародна наукометрична база RePec).
 6. Андрощук І.І. Інвестиції у сфері водокористування: інституціональне забезпечення та секторальні пріоритети / В.А. Голян, І.І.Андрощук // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №5. – С. 5–12. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus International).
 7. Андрощук І.І. Раціоналізація природокористування в зоні осушення / В. А. Голян, В. В. Савчук, І. І. Андрощук // Агросвіт. – 2016. – №12. – С. 4–11. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus International).
 8. Андрощук І.І. Інвестиції у відтворення осушених сільськогосподарських угідь: регіональні особливості / В. А. Голян, В. В. Савчук, І. І. Андрощук // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №12. – С. 13–21. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus International).
 9. Голян В.А., Андрощук І.І. Економічний механізм природокористування: рентна плата та користування надрами // Бізнес Інформ.-2017.-№8. – с.148-158. (міжнародні наукометричні бази Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Acess Journals, CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Research Bible (Японія), Соціонет (Росія), Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина),  BASE (Німеччина)).
 10. Голян В.А., Андрощук І.І. Економічний механізм природокористування: рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів // Бізнес Інформ.-2017.-№9. – с.166-174c. (міжнародні наукометричні бази Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Acess Journals, CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Research Bible (Японія), Соціонет (Росія), Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина),  BASE (Німеччина)).
 11. Сундук А.М., Голяк В.А., Андрощук І.І., Савчук В.В. Аграрне природокористування в Україні: інституціональне підґрунтя, основні тенденції та фінансово-економічні механізми раціонального використання природних ресурсів // Економіка та держава. – 2018.- №9., – с. 19-30
 12. Голян В.А., Гордійчук А.І., Андрощук І.І. Рентна плата за природний газ у контексті виникнення феномена “голландської хвороби”: українські реалії. Бізнес Інформ. 2019. №12. С. 210-216.

Участь у конференціях:

 1. Андрощук І.І. Реформування водогосподарського комплексу Волинської області: економіко-інституціональні аспекти / І.І. Андрощук // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 2 груд. 2011 р. / відп. ред. З.В.Герасимчук. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2011. – С. 26–27.
 2. Андрощук І.І. Теоретичні засади водогосподарського комплексоутворення / І.І. Андрощук // Ринкові трансформації у сфері природокористування: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 верес. 2011 р. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2011. – С. 17–18.
 3. Андрощук І. Україна і ЄС: цивілізаційні виміри взаємодії / І. Андрощук, В. Голян // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [«Посткризовий розвиток світової економіки та Україна»], (Тернопіль, 22–23 берез. 2012 р.). – Т. : ТНЕУ, 2012. – С. 40–43.
 4. Андрощук І.І. Механізми інвестиційного забезпечення раціоналізації водокористування / І.І. Андрощук // Теорія та практика управління економічним розвитком : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–24 листоп. 2012 р.: у 3 т. – Донецьк : Друк-Інфо», 2012. Т. 2. – 2012. – С. 98–100.
 5. Андрощук І.І. Диверсифікація джерел інвестиційного забезпечення як передумова антикризового управління водогосподарськими проектами / І.І. Андрощук, В.А. Голян // Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2013. – С. 90–93.
 6. Андрощук І.І. Регіональні особливості інвестиційного забезпечення сфери водокористування / І.І. Андрощук, Л.В. Левковська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Вода та довкілля» в рамках ХI Міжнародного водного форуму «AQUA UKRAINE – 2013»], (Київ, 5–6 листоп. 2013 р.). – К., 2013. – С. 50.
 7. Андрощук І.І. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування: секторальні особливості та стратегічні пріоритети / І.І. Андрощук, В.А. Голян // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф., 22–24 трав. 2014 р., Хмельницький. – Мельник А.А., 2014. – С. 20–22.
 8. Андрощук І.І. Сек’юритизація як сучасна форма інвестиційного забезпечення модернізації мереж гідротехнічних споруд в зоні осушення / І.І. Андрощук, В.А. Голян // Збалансоване природокористування: традиції та інновації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16–17 жовт. 2014 р. – К. : ДІА, 2014. – С. 50–52.

Участь у колективних монографіях:

Андрощук І.І. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь [монографія] / [Е.М. Лібанова, М.А. Хвесик, І.І. Андрощук та ін.]; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.

Методичні розробки:

 1. Екологічна економіка: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / І.І. Андрощук – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2016. – 62с.
 2. Економіка підприємств: Конспект лекцій для здобувачів усіх спеціальностей денної форми навчання / уклад. І.І. Андрощук. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 85 с.
 3. Економіка підприємств: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання /уклад. І.І. Андрощук : ТК Луького НТУ, 2019. – 54 с.
 4. Вступ до спеціальності: Конспект лекцій для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент денної форми навчання / уклад. І. І. Андрощук. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, – 88 с.
 • Організація методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін

 • Участь в організації днів відкритих дверей, святі ПТО, ярмарків, виставок, показів, Lutsk Fashion Weekend 2019, майстер-класів, заходів профорієнтаційного характеру

 • Організація участі учнів та студентів коледжу в акції «Я прибрав – твоя черга»

 • Проведення зустрічей з роботодавцями, організація спільних заходів з Центром зайнятості
 • Організація та підготовка до участі в обласному конкурсі «Краще відео», роботі агітаційно-просвітницьких гуртків «Робітник – це звучить гордо», конкурсах професійної мастерності

 • Організація школи менеджерів та фахівців автомобільної справи «TALFORT SCHOOL»

 • Захист творчих робіт учнів та слухачів коледжу

Педагогічне кредо:   «Лише то учитель, хто живе так, як навчає»

Г. Сковорода

Принципи в роботі:

 1. Принцип цілеспрямованості педагогічного процесу.
 2. Принцип доступності, врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів та учнів.
 3. Принцип свідомості, активності, самодіяльності, творчості студентів та учнів у педагогічному процесі.
 4. Принцип вибору оптимальних методів, форм, засобів навчання.
 5. Принцип комплексного та креативного підходу до навчання.

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладала наступні дисипліни:

 • Екологічна економіка
 • Економіка підприємств
 • Вступ до фаху
 • Менеджмент
 • Основи економічної теорії.

Методичні розробки:

 1. Екологічна економіка: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / І.І. Андрощук – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2016. – 62с.
 2. Економіка підприємств: Конспект лекцій для здобувачів усіх спеціальностей денної форми навчання / уклад. І.І. Андрощук. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 85 с.
 3. Економіка підприємств: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання /уклад. І.І. Андрощук : ТК Луького НТУ, 2019. – 54 с.
 4. Вступ до спеціальності: Конспект лекцій для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент денної форми навчання / уклад. І. І. Андрощук. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, – 88 с.