Бундак Олена Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент

У 1994 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи» (диплом з відзнакою ЛК № 001258).

Кандидат історичних наук з 1999 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д. 35.222.01 Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України за спеціальністю 07.00.01 – історія України (диплом – ДК № 004410).

Додаток до диплому Доктора філософії  ДК № 004410 виданий 14 січня 2003 року ВАК України.

Присвоєно вчене звання доцента – Атестат доцента кафедри супільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій  12 ДЦ № 031038  виданий 29 березня 2012 року рішенням Атестаційної колегії.

Наукові інтереси: історія селянства та громадських організацій початку XX століття, аграрна історія України, історіографія, краєзнавство

Освіта.

У 1994 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи» (диплом з відзнакою ЛК № 001258).

Кандидат історичних наук з 1999 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д. 35.222.01 Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України за спеціальністю 07.00.01 – історія України (диплом – ДК № 004410).

Додаток до диплому Доктора філософії  ДК № 004410 виданий 14 січня 2003 року ВАК України.

Присвоєно вчене звання доцента – Атестат доцента кафедри супільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій  12 ДЦ № 031038  виданий 29 березня 2012 року рішенням Атестаційної колегії.

2015 р. – отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», кваліфікація – документознавець, професіонал у галузі інформації та інформаційного аналізу. Диплом С15 № 105970 (спеціаліста з відзнакою).

2016 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Комп’ютерні мережі та системи», кваліфікація – інженер з комп’ютерних систем. Диплом С16 № 064367.

Трудова (педагогічна) діяльність.

 • 06.1999 р. – 01.09.2010 р. – доцент кафедри журналістики Вищої школи «Луцький гуманітарний університет»;
 • 09.2001 р. – 25.08.2005 р. – проректор з організаційної і виховної роботи та довузівської підготовки Вищої школи «Луцький гуманітарний університет»;
 • 09.2001 р. – доцент кафедри гуманітарних наук Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»;

З вересня 2014 року призначена на посаду завідувача кафедри соціально-гуманітарних наук та суспільних відносин Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

З травня 2015 року – заступник директора з науково-методичної роботи ЛІРоЛ «Україна».

Член Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Наукового Товариства істориків-аграрників України.

Активно займається науковою роботою в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна». Вона брала участь у роботі більше 200 конференцій (міжнародних, всеукраїнських, симпозіумах, конгресах – Литви, Республіки Білорусь, Республіки Польща, Російської федерації). За результатами конференцій опубліковано більше 250 статей, доповідей та тез. Олена Анатоліївна є співавтором навчальних посібників: «Підприємство (фірма) в ринковій економіці: політико-економічні проблеми», «Комп’ютерні технології у бізнесі»; має одноосібні видання – навчальні посібники: «Історія розвитку світової культури», «Історія розвитку світового туризму», «Основи політології», навчально-методичні видання різнопланового характеру.

Бундак О.А. є автором рецензій на книги, науково-методичні посібники та підручники українських дослідників і науковців.

Неодноразово виступала і виступає опонентом кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди), є автором численних відгуків на автореферати.

Щорічно укладає збірники «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євро інтеграційного простору», «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи», «Українське державотворення», «Сучасний стан розвитку юридичної галузі в Україні».

За її участю в ЛІРоЛ «Україна» було проведено ряд міжнародних науково-практичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів та різнорангових інтернет-конференцій.

Наукова співпраця з навчальними науково-дослідними установами Польщі, Білорусії, Росії , України.

Перелік навчально-методичних напрацювань за останні роки:

 1. Бундак О. А. Навчальна програма, методичні вказівки, тематика семінарських занять, реферативних та контрольних питань з курсу «Історія України» для студентів неспеціальних факультетів / О. А. Бундак. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. – 86 с.
 2. Бундак О. А. Навчально-методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія України» для студентів неспеціальних факультетів / О. А. Бундак. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – 48 с.
 3. Бундак О. А. Навчально-методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Історія України» для студентів неспеціальних факультетів / О. А. Бундак – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – 46 с.
 4. Бундак О. А. Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Соціальна робота з різними групами клієнтів» для студентів ІV курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / О. А. Бундак. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – 52 с.
 5. Бундак О. А. Навчально-методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів ІV курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота»/ О. А. Бундак. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – 36 с.
 6. Бундак О. А. Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу «Соціальна робота з різними групами клієнтів» для студентів ІV курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота»/ О. А. Бундак. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. –  28 с.
 7. Бундак О.А. Інформаційний дизайн в документознавстві: методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 8. 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». Галузь знань ОКР «Магістр». – Луцьк : ПП Іванюк В.П., – 24 с.
 8. Бундак О.А. Інформаційний дизайн в документознавстві: навчально-методичні вказівки для магістрів заочної форми навчання за спеціальністю 8. 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність». Галузь знань ОКР «Магістр» / О. А. Бундак. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2016. Луцьк : ПП Іванюк В.П.,  – 28 с.
 9. Бундак О. А. Історія вчень про державу і право: методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія вчень про державу і право» для студентів 1 – го курсу напряму підготовки – 6.030401 «Правознавство», спеціальності5.03040101 «Правознавство» / О. А. Бундак. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – 32 с.
 10. Бундак О. А. Історія вчень про державу і право: методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Історія вчень про державу і право» для студентів 1 – го курсу напряму підготовки-6.030401 «Правознавство», спеціальності5.03040101 «Правознавство» / О. А. Бундак. –Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2016. – 48 с.
 11. Бундак О. А. Історія вчень про державу і право: методичні вказівки до виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань для студентів денної форми навчання спеціальності «Правознавство» / О. А. Бундак. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2017. – 36 с.
 12. Бундак О. А. Історія вчень про державу і право: методичні рекомендації до індивідуальної роботи 2–го курсу денної форми навчання спеціальності «Правознавство» / О. А. Бундак. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2017. – 32 с.
 13. Бундак О. А. Історія України: Навчально-методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузі знань 07 Транспорт спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / укладач О. А. Бундак. – Луцьк: Технічний коледж ЛНТУ, 2019. –  44 с.

Науково-пошукова робота(участь у конференціях, семінарах, друк статей і т.д.)

 1. Круглий стіл «Жінка і силові загрози у сучасному світі». Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, Центр гендерних досліджень ННІ історії і філософії. м. Черкаси, 12 лютого 2016 р.
 2. Міжнародна наукова конференція «Пробудження» та модернізація Європи в кінці XIX – на початку XX ст.». Інститут історії НАН України,Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Черкаси, 18 травня 2016 р.
 3. Черкаський історіографічний симпозіум, присвячений 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського. Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Черкаси, 22 вересня 2016 р.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальні практики формування гендерної чутливості і толерантності» м. Черкаси, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, 30 листопада 2016 р.;
 5. VI Міжвузівський науково-практичний семінар «Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи», м. Луцьк, 21 грудня, 2016 р.;
 6. Международная научно-практическая конференция «Из истории науки Беларуси: к 25-летию исторического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина ». Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина, 25-26 ноября 2016 г.;
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Революційні потрясіння на початку XX ст.. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри» Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Черкаси,3-4 березня 2016 р.
 8. 1 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», м. Луцьк, 30-31 березня 2017 р.;
 9. ХIV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених, м. Київ, 4-6 квітня 2017 р.;
 10. XVII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права Інвалідів», м. Київ, 22 листопада 2017 р.;
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Минуле і сучасне Волині і Полісся. Камінь-Каширський район в історії України та Волині». М. Камінь-Каширськ, 6 грудня 2017 р.;
 12. Круглий стіл, присвячений Тижню права «Сучасний стан розвитку юридичної науки України». Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 9 грудня 2017 р., м. Луцьк;
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гендерна ідентичність: між традиційністю і сучасністю». Навчально-науковий інститут історії і філософії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Черкаси, 12 грудня 2017 р.;
 14. ХV Всеукраїнська наукова конференція «Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity», м. Київ, 17–19 квітня 2018 р.;
 15. IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу», Луцьк, 26-27 травня 2018 р.
 16. VІIIнауково-практична конференція «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі», м. Луцьк,22 листопада 2018 р.;
 17. V міжвузівський науково-практичний семінар «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи»: Тези доповідей, м. Луцьк, 21 грудня 2018р.;
 18. Науково-практична конференція «Педагогічне краєзнавство Волині», м. Володимир Волинський, 29 березня 2018 р.;
 19. Круглий стіл «Проблеми правового статусу особи в Україні», м.Луцьк, 10 грудня 2018 р.;
 20. Меджународная научно-практическая конференция «Государственная власть и крестьянство в XIX – начале XX века». Московский государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна:, 2018.
 21. Кonferencji naukowej pt. “Granice i pogranicza. Historia i współczesność”. Odbędzie się ona w Białymstoku (Polska) w 15-16 czerwcu 2018 roku
 22. VII междунар. науч.-практ. конф. «Личность в истории: героическое и трагическое». Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина, 30 декабря –1 ноября 2018 г.;

Керує науковою роботою студентів: під її керівництвом підготовлено понад 100 студентських публікацій та виступів на конференціях, круглих столах та науково-практичних семінарах різних рівнів. Вона постійно керує написанням випускних бакалаврських та магістерських робіт.

Незважаючи на великий досвід роботи, викладач постійно працює над вдосконаленням, зокрема, отримала ряд сертифікатів про підвищення кваліфікації (стажування), як у ВНЗ України, так і Республіки Польща:

 • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, стажування на кафедрі теорії та історії держави і права (Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) №129 від 17 січня 2017 р.);
 • Сертифікат про стажування у Вищій школі економіки та інновацій Люблінського Науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща). 01.03.- 01.01.2017 р. Тема : «Освіта і наука без кордонів»;
 • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, стажування на кафедрі документознавства та музейної справи (Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) №107/18 від 27 липня 2018 р.);
 • Сертифікат про участь у «Зимовій школі» Української Асоціації дослідників освіти (48 год.) «Європейські індикатори якості освітніх послуг» (23-28 січня 2019 року).

За плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців неодноразово була нагороджена подяками та грамотами різних рівнів:

 • Грамота ЛІРоЛ «Україна» за сумлінну працю та високий професіоналізм, вмілу організаторську роботу (Луцьк, 2008 р.);
 • Подяка Луцького міського голови за особистий внесок у розвиток вищої школи, підготовку висококваліфікованих кадрів, значні досягнення в галузі науки та освіти (Луцьк, 2008 р.);
 • Грамота ЛІРоЛ «Україна» за сумлінну працю та значні досягнення в науковій роботі (Луцьк, 2009 р.);
 • Подяка ЛІРоЛ «Україна» за успіхи у навчальній, виховній, професійній і науковій підготовці студентської молоді (Луцьк, 2010 р.);
 • Грамота ЛІРоЛ «Україна» за активну наукову діяльність (Луцьк, 2010 р.);
 • Грамота ВМУРоЛ «Україна» за вагомий внесок у науково-дослідну роботу інституту та активізацію наукової діяльності студентської молоді (Київ, 2013 р.);
 • Почесна грамота Волинської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців (Луцьк, 2015 р.);
 • Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців (Луцьк, 2018 р.).