Буснюк Світлана Володимирівна

кандидат економічних наук, заступник директора з навчальної роботи, викладач економічних дисциплін

“Навчаючи інших – вчимося самі”

Луцій Сенека

Науково-педагогічний шлях розпочала у 2010 р. з вступу в аспірантуру Луцького національного технічного університету. Закінчивши аспірантуру, у 2015 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит» у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.01 при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Є автором і співавтором 9 фахових наукових статей. Була учасником 10 науково-практичних конференцій різних рівнів.

Наукові інтереси: Формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

e-mail: svitlanabusnuk@gmail.com

 

Етапи професійного становлення

2002-2007 р.р. – Луцький національний технічний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація магістра екології, викладача вищого навчального закладу.

2008-2010 р.р – Луцький національний технічний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліста з фінансів.

2010-2013 р.р. – Луцький національний технічний університет, аспірант кафедри «Фінансів».

2014 р. – викладач економічних дисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.

2015 р. – успішний захист дисертації за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит» та здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

01.11.2019 р.- 30.04.2020 р. – підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛНТУ.

2020 р. – голова випускової циклової комісії «Менеджмент».

2021 р. – заступник директора з навчальної роботи ТФК Луцького НТУ.

Основні фахові публікації:

 1. ЛещукВ.П. Теоретичні основи формування фінансового капіталу інтегрованих структур кластерного типу / В.П. Лещук, С.В. Буснюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава. – 2011. – № 6(51), ч.1 – 416 с. – С. 353-357.
 2. БуснюкС.В. Світовий досвід формування фінансового капіталу в кластерних структурах / С.В. Буснюк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Том ХІІ, серія «Економіка», Випуск 244 «Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю». – Донецьк. – 2012. – С. 234-242.
 3. ЛещукВ.П. Формування кластерних структур у Волинській області / В.П. Лещук, С.В. Буснюк // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11. – С.93-96.
 4. Лещук В.П. Особливості формування фінансового капіталу кластерних структур в економіці України / В.П. Лещук, С.В. Буснюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №6. – С.292-296.
 5. Буснюк С.В. Особливості функціонування інтегрованих структур кластерного типу в європейській економіці / С.В. Буснюк // Економіка та держава. – 2013. – №1. – С.67-70.
 6. БуснюкС.В. Державне регулювання процесу формування та функціонування кластерів в Україні / С.В. Буснюк // Економічний форум. – 2014. – №1. – С.23-28.

 

Участь у конференціях:

 1. Буснюк С.В. Роль фінансового капіталу у функціонуванні інтегрованих структур кластерного типу / С.В. Буснюк // Стратегія подолання економічної кризи: сутність та практичне застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С.123-125.
 2. БуснюкС.В. Особливості формування інтегрованих структур кластерного типу в економіці України / С.В. Буснюк // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції 15 червня 2012 р. – Павлоград, 2012. – С.24-28.
 3. Буснюк С.В. Перспективи формування в Україні інтегрованих структур кластерного типу / С.В.Буснюк // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 листопада 2012. – Харків: ХНЕУ, 2012.- 72 с.
 4. БуснюкС.В. Теоретичні аспекти формування фінансового капіталу інтегрованих структур бізнесу / С.В.Буснюк // Економічний дисбаланс країни: проблеми та шляхи вирішення: XI Міжнародна науково-практична конференція. – «Львівська економічна фундація», 2012. – Ч.I. – С.18-19.
 5. БуснюкС.В. Фінансовий капітал кластерних структур в Україні / С.В. Буснюк // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – Т.2. – 240 с. – С.191-192.
 6. Буснюк С.В. Теоретико-методичні основи фінансового менеджменту підприємства / С.В.Буснюк // Трансформація національної моделі  фінансово-кредитних  відносин:  виклики глобалізації  та  регіональні  аспекти:  збірник  матеріалів  ІV  Всеукраїнської  науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 листопада 2019 р.) – Ужгород: УжНУ, 2019. – 296 с. 
 7. Буснюк С.В. Проблеми працевлаштування випускників ЗВО та ПТНЗ у Волинській області. Сучасна освіта та науки Волині: збірник матеріалів науково-практичної онлайн-конференції (м. Луцьк, 20 листопада 2020 р.).
 8. Герасимчук О.О., Буснюк С.В., Андрощук І.І. Аналіз готовності педагогічних працівників до використання інструментів дистанційного навчання в освітньому процесі. Фахова передвища і професійна освіта : теорія, методика, практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 квітня 2021 р. – Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2021. – 396 с.
 9. Буснюк С.В., Андрощук І.І. Опитування здобувачів освіти як інструмент забезпечення якості освіти // Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій. Матеріали науково-методичної конференції, Луцьк, 26 травня 2021 р. / уклад. : В. Завіша. – Луцьк: ТФК Луцького НТУ, 2021. – 88 с.
 10. Буснюк С.В., Білик О.С. Сучасні тенденції розвитку фінансового менеджменту в Україні: матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конф. «ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE AND SCIENCE AND METHODS OF THEIR SOLUTION», м. Мілан, Італія, 31.01-02.02 2022. С.264-267

 

 

Перелік навчально-методичних напрацювань:

 1. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Конспект лекцій для студентів спеціальності 5.03060101 Організація виробництва денної форми навчання / Буснюк С.В. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2016.- 49 с.
 2. Комерційна логістика: конспект лекцій для здобувачів освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. С. В. Буснюк. – Луцьк : Технічний коледж Луцького НТУ, 2019. – 84 с.
 3. Економічний аналіз: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. С. В. Буснюк. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 120 с.
 4. Економічний аналіз: конспект лекцій для здобувачів фахової передвищої освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. С. В. Буснюк. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 117 с.
 5. Фінанси підприємств: методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. С. В. Буснюк. – Луцьк: ТФК Луцького НТУ, 2022 – 44 с.
 6. Електронний посібник із дисципліни «Організація та аналіз діяльності підприємства» для здобувачів фахової передвищої освіти / уклад. І.І. Андрощук, С.В. Буснюк. Луцьк: ТФК Луцького НТУ, 2022.

1.Керівник групи 11-Мд (вересень 2020 р. – січень 2021 р.)

2. Навчально-виховна екскурсія для студентів груп 31 Мд та 41 Мд на підприємство ПрАТ «Луцьк Фудз», 16.10.2019 р.

3. Організація та проведення заходів до Дня студента, 14.11.2019 р.

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладала студентам більше 10 дисциплін, зокрема: «Фінанси підприємств», «Статистика», «Економічний аналіз», «Комерційна логістика», «Технологія галузі», «Менеджмент», «Економіка в енергетиці», «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» та інші.

1. Організація та участь в методичному об’єднанні викладачів економічних дисциплін, 30.09.2019 р.

2. Науковий керівник студента групи 31 Мд Данилюка Владислава – фіналіста ІІ Всеукраїнського конкурсу учнівських есе “Акули фінансів бізнесу”, 8 листопада 2019 р., КНЕУ, м.Київ.

3. Керівництво командою студентів-учасників ІІІ Всеукраїнського студентського конкурсу бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін», м. Київ, 27.11.2020 р. (ІІІ місце).

4. Підготовка студента–учасника XIV Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки», м. Луцьк, 26.02.2021 р.

5. Відкриті заходи у групах здобувачів освіти спеціальності 073 Менеджмент.

 

 

 

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!