Чуй Сергій Валерійович

кандидат філологічних наук, викладач української мови та літератури

На посаді викладача української мови та літератури Технічного коледжу Луцького НТУ працює з 1 вересня 2018 року.

Має науковий ступінь кандидата філологічних наук, є членом Регіональної ради молодих вчених при Управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, входить до складу редколегії збірника «Сучасна наука та освіта Волині».

Автор тринадцяти наукових праць, із яких п’ять опубліковано у вітчизняних фахових виданнях, дві – в закордонних збірниках наукових праць (Польща, Білорусія).

2001-2005 роки – навчання у Володимир-Волинському педагогічному училищі імені А. Ю. Кримського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, вчителя інформатики у початкових класах (диплом з відзнакою).

2005-2010 роки – навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Українська мова та література». Здобув кваліфікацію магістра української мови та літератури (диплом з відзнакою).

2013-2017 роки – аспірантура з відривом від виробництва за спеціальністю 10.01.06 – «Теорія літератури».

2018 рік – успішний захист кандидатської дисертації на тему «Поетична творчість Василя Слапчука: віршознавчий аспект», здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Основні фахові публікації:

 1. Чуй С. В. Класичні вірші «некласичного» поета: віршування Василя Слапчука//Філологічні обрії: зб. наук. праць/редкол.: Т. І. Вірченко (гол. ред.) та ін. Кривий Ріг, 2013. Вип. 7. С. 57‑65.
 2. Чуй С. В. Віршування Василя Слапчука в контексті еволюції його творчості//Волинь філологічна: текст і контекст. Мова і вірш: зб. наук. праць/упоряд. Т. П. Левчук. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун‑т ім. Лесі Українки, 2013. Вип.16. С. 272-283.
 3. Чуй С. В. Взаємодія класичного і некласичного вірша: збірка Василя Слапчука «Німа зозуля»//Поділля. Філологічні студії: зб. наук. пр./ відповід. за вип. Н. М. Торчинська. Хмельницький: ХмЦНП, 2014. Вип. 6. Ч. 1. С. 205-209.
 4. Чуй С. В. Казкові персонажі як чинник родожанрової дифузії в ліриці Василя Слапчука//«У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали міжнар. наук. конфер./ ред.‑упоряд. С. С. Журавльова. Бердянськ, 2014. С. 153-155.
 5. Чуй С. В. Імітація східних жанрових форм у поезії Василя Слапчука// Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць/ гол. ред. М. Є. Скиба. Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. Вип. 7. С. 205‑210.
 6. Чуй С. В. Традиції класичного віршування у верлібрах Василя Слапчука (цикл «Притчі ополудні»)//Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. праць/за ред. О. С. Філатової. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. № 1 (15). С. 240‑243.
 7. Чуй С. В. Особливості віршування збірки Василя Слапчука «Хлібний чоловічок»//Кременецькі компаративні студії: наук. часопис/ред.: Чик Д., Пасічник О. Хмельницький, 2015. Вип. 5. Т. 2. С. 186‑193.
 8. Чуй С. В. Версифікаційні особливості поезій у прозі Василя Слапчука// Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун‑ту ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Літературознавство: наук. журн./ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2015. № 9 (310). С. 194‑200.
 9. Чуй С. В. Драматизація вірша в аспекті авторської жанрології В. Слапчука//Літературознавчі студії: зб. наук. праць/Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2015. Вип. 45. С. 261‑268.
 10. Чуй С. В. Поезія В. Слапчука в перекладах В. Бича: проблема версифікаційної еквівалентності//Чарнобылем не зарасце: традициі матэрыяльнай і духоунай культуры Усхлдняга Палесся: зборнік навуковых артыкулау: у 2 ч. Ч. 2. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. С. 201‑209.
 11. Чуй С. В. Способи епізації лірики у творчості Василя Слапчука//Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. № S.135‑146.
 12. Чуй С. В. Місце поліметричних композицій у метричній парадигмі лірики Василя Слапчука//Українська версифікація: питання історії та теорії: зб. праць Всеукраїнської наук. конференції, присвяченої ювілеєві доктора філол. наук, проф. Н. В. Костенко/упор.: Б. І. Бунчук, Р. В. Пазюк. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. С. 203‑215.
 13. Чуй С. В. Естетичні погляди Василя Слапчука//Сучасна наука та освіта Волині: зб. матеріалів наук.-практ. конф./упор. Б. Є. Жулковський. Луцьк, 2018. С. 98‑102.

Методичний посібник:

Українська мова [Текст]: тестові завдання для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання/уклад. С. В. Чуй. Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019. 58 с.

Участь у наукових та науково-практичних конференціях:

 1. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 2014).
 2. Міжнародна наукова конференція «“У тридев’ятому царстві”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа» (Бердянськ, 2014).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку філологічних наук у XXI столітті» (Одеса, 2015).
 4. Міжнародна наукова конференція «Аналіз та інтерпретація тексту у світлі сучасних методологій» (Луцьк, 2015).
 5. IV Міжнародна віршознавча наукова конференція «Українське віршування в контексті європейської віршової культури» (Київ, 2015).
 6. Міжнародна наукова конференція «Традиції матеріальної і духовної культури Східного Полісся: проблема вивчення і збереження у постчорнобильський час» (Гомель, 2016).
 7. Всеукраїнська наукова конференція «Українська версифікація: питання історії та теорії» (Чернівці, 2016).
 8. Міжнародна наукова конференція «Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті» (Луцьк, 2017).
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта Волині» (Луцьк, 2018).
 • Конкурс юних читців поезії, присвячений дню народження Лесі Українки.
 • Екскурсія до «Будинку Косачів».
 • Тематичний вечір «Велике слово Кобзаря», присвячений 205-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.

Науково-методична проблема:

«Літературний диктант як засіб діагностики знань студентів на уроках української літератури»

Робота з творчо обдарованими студентами (учнями):

 • Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 2018.
 • Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 2018.
 • Обласний конкурс юних читців, присвячений дню народження Лесі Українки, 2019.

Нагороди:

 1. Подяка за активну участь і сприяння у проведенні науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині», 22.11.2018 р.
 2. Подяка за активну участь у проведенні тематичного вечора «Велике слово Кобзаря», присвяченого 205-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, 06.03.2019 р.