Давиденко Володимир Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

Життя – це постійне здобуття нових знань та навичок

Науково-педагогічний шлях розпочав з 2001 року. За свій трудовий шлях працював на науково-педагогічних посадах старшого викладача, доцента. Є автором чи співавтором понад 50 наукових праць (в тому числі, 8 статей у закордонних виданнях, що входять у міжнародні  науково-метричні бази даних Scopus та Web of Science), двох  монографій, двох навчальних посібників, понад 30 навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: ефективність енергоспоживання в складних технологічних системах.

 e-mail: vd19688691@gmail.com

Освіта:

1992 р. – 1997 р. – навчання у Луцькому індустріальному інституті, спеціальність «Електропостачання та електрозбереження»,

1997 р. присвоєно кваліфікацію інженер-електрик.

 01.2001-30.06.2003 р. – Луцький державний технічний університет,  старший викладач кафедри електропостачання за сумісництвом;

01.09.2003-30.06.2004 р. – Луцький державний технічний університет, асистент кафедри електропостачання за сумісництвом.

2008 р. – 2011 р. – навчання в аспірантурі Луцького національного технічного університету з відривом від виробництва.

2011 р. – захист кандидатської дисертації; присвоєно науковий ступінь кандидат технічних наук;

2012 р. – Волинський інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін.

2015 р. – присвоєно звання доцента.

2015 р. – Національний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

2021 р. – технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету, викладач спецдисциплін.

 

Наукові публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

 1. Davydenko, V. Rozen, and V. Davydenko, N. Davydenko, «Formalization of Energy Efficiency Control Procedures of Public Water-Supply Facilities», Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 543, рр. 196-202, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-48923-0_24 (Scopus).
 2. Korobiichuk, L. Davydenko, V. Davydenko, and N. Davydenko, «Information support the operative control procedures of energy efficiency of operation modes of municipal water supply system facilities», Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 920, pp. 571-582, 2020. doi.org/10.1007/978-3-030-13273-6_53 (Scopus)
 3. Davydenko L., Rozen V., Davydenko V., Davydenko N. (2020) «Control of Operation Modes Efficiency of Complex Technological Facilities Based on the Energy Efficiency Monitoring». In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-030-13273-6_53 (Scopus)
 4. Davydenko L., Rozen V., Davydenko V., Davydenko N. Construction of the Energy Baseline of the Pumping Station of Water Supply Taking into Consideration Cyclic Changes in Water Consumption. IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems, ESS 2019 – Proceedings. IEEE Catalog Number: CFP19U02-USB. pp. 250-255. doi.org/10.1109/ESS.2019. 8764232. (Scopus, Web of Science)
 5. Davydenko N., Korobiichuk I., Davydenko L., Nowicki M., Davydenko V. Identification of cyclic changes in the operation mode of the production facility based on the monitoring data. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 1044, Mechatronics 2019. pp. 189-197. Doi.org/10.1007/978-3-030-29993-4_24. (Scopus)
 6. Korobiichuk I., Davydenko L., Davydenko N., and Davydenko V. «Control of the operation mode of the production facility based on the relevant characteristics of the technological process», Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020. 1140. pp. 57-66. doi: 10.1007/978-3-319-48923-0_24 (Scopus) (Springer International Publishing)
 7. Davydenko L., Davydenko N., and Davydenko V. «Neural Networks application for power consumption planning of the water supply facilities», 2020 IEEE Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences, eStream 2020 – Proceedings, Vilnius, Lithuania, 2020. P. 1-4. DOI: 10.1109/eStream50540.2020.9108856 (Scopus)
 8. Davydenko L., Rozen V., Davydenko V. and Davydenko N. «Сontrol of the energy performance of production facilities», 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems, ESS 2020 – Proceedings, Kyiv, Ukraine, 2020. P. 413-417. DOI: 10.1109/ESS50319.2020.9160156 (Scopus, Web of Science)

ID код профіля в Scopus: 57192960064

 

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Давиденко Л.В., Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Куницький С.О. Застосування нейронних мереж МГУА для виявлення зміни умов роботи насосної стації водопостачання, зумовлених впливом сезонних чинників. Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. №4. 2021. С. 110-115.
 2. Давиденко Н.В., Куницький С.О., Давиденко В.А., Давиденко Л.В. Формалізація вкладу годинних витрат води з мережі водопостачання населених пунктів об’єднаних територіальних громад у конфігурацію добового графіка водоподачі насосної станції другого підйому. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Серія «Технічні науки». 2021. №3 (95). С. 159-161.
 3. Давиденко Н.В., Давиденко В.А., Давиденко Л.В. Формування вихідного інформаційного поля моніторингу енергоефективності об’єктів водопровідного господарства України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Серія «Технічні науки». 2021. № 1(93). С. 309-336.
 4. Давиденко Л.В., Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Унормування базового рівня електроспоживання об’єктів водопостачання до визначальних змінних із застосуванням нейронних мереж. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2021. Випуск 1(126). C. 98-103.
 5. Давиденко Н.В., Давиденко В.А., Давиденко Л.В. Формалізований опис типових умов роботи насосної станції водоподачі на основі аналізу профілів добових графіків витрати води, Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Серія «Технічні науки». 2020. № 3 (91). С. 189-201.
 6. Розен В.П., Давиденко Л.В., Волинець В.І., Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Бенчмаркінг енергоефективності електротехнічних комплексів вугільних шахт. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2019 (117). С. 134-140.
 7. Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Моделювання електроспоживання в системі комунального водопостачання методом групового урахування аргументів. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Технічні науки. 2019. Випуск 203 „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. C.80-81.
 8. Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Нейромережеве моделювання електроспоживання в системі комунального водопостачання з урахуванням сезонних змін водоподачі. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Технічні науки. 2018. Випуск 195 „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. C.78-79.
 9. Давиденко Л.В., Давиденко В.А., Коменда Н.В. Принципи налаштування інструментів сигналізації в системі контролю енергоефективності виробничих об’єктів. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Технічні науки. 2017. Випуск 187 „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. C.18-20
 10. Давиденко Л.В., Давиденко В.А., Коменда Н.В. Багатофакторне моделювання електроспоживання в складних виробничих системах з використанням апарату нейронних мереж. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Технічні науки. 2016. Випуск 175 „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. C.143-145.
 11. Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Побудова інформаційного простору моніторингу ефективності енергоспоживання в системах комунального водопостачання. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. / Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація/. Вип. 29.  с. 178-184.

 

Навчальні посібники та монографії

 1. Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Давиденко В.А., Євсюк М.М., Електропостачання промислових об’єктів. Практикум: навчальний посібник. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2022. 224 с. Навчальний підручник із грифом Луцького НТУ
 2. Давиденко Л.В., Розен В.П., Давиденко Н.В., Давиденко В.А. Планування та контроль електроспоживання в системах комунального водопостачання : монографія. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 160 с.
 3. Давиденко Л.В., Розен В.П., Давиденко В.А. Моніторинг ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання : монографія Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. 148 с.
 4. Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Євсюк М.М., Коменда Т.І., Давиденко В.А. Основи електропостачання. Практикум: навчальний посібник. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. 224 с. Навчальний підручник із грифом Луцького НТУ

 

Тези доповідей на міжнародних наукових конференціях

 1. Давиденко Л.В., Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Бенчмаркінг енергоефективності водопровідних господарств України із застосуванням моделі рейтингування за правилом Борда. Збірник матеріалів II Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, збірник тез доповідей. Дніпро. 2021. Т1. С.312-315.
 2. Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Сябер П.П. Управління електричним навантаженням промислового підприємства з врахуванням сезонних коливань, Abstracts of VІ International Scientific and Practical Conference “About the Problems of Science and Practice, Tasks and Ways to Solve Them”, Milan, Italy, 2020. рр. 513-517. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VI
 3. Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Гонюк М.В. Управління електроспоживанням промислового підприємства як задача багатокритеріальної оптимізації, Abstracts of V International Scientific and Practical Conference “Study of Modern Problems of Civilization”, Oslo, Norway, 2020. Р. 438-442. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.V
 4. Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Бондарчук Д.Л. Використання споживачів-регуляторів для підвищення ефективності електроспоживання підприємства, Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference “Integration of Scientific Bases into Practice”, Stockholm, Sweden, 2020. Р. 476-479. DOI: 10.46299/ISG.2020.IV
 5. Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Планування енергоспоживання об’єктів водопостачання із застосуванням апарату штучних нейронних мереж. Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, збірник тез доповідей. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. С.12-15.
 6. Davydenko L., Rozen V., Davydenko N., Davydenko V. Control of Operation Modes Efficiency of Complex Technological Facilities Based on the Energy Efficiency Monitoring. Book of Abstracts of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11–14, Lutsk, 2019. Р.113
 7. Давиденко Л.В., Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Побудова моделі електроспоживання насосної станції водопостачання з урахуванням циклічних змін водоспоживання. Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій. Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції, 20-21 червня 2019 року: збірник тез доповідей. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С. 7-9
 8. Davydenko N., Davydenko V., & Davydenko L. Information support for the procedure of power consumption planning in the municipal water supply system. III international scientific and practical conference Automated Control and Information Technologies. Rivne: NUWEE, 2019. Modeling, Control and Information Technologies. 2019 (3). 29-32.
 9. Lіudmyla Davydenko, Viktor Rozen, Volodymyr Davydenko, Nina Davydenko Formalization of energy efficiency control procedures of public water-supply facilities. Book of abstracts SCIT-2016: Systems, Control and Information Technology, Warsaw, 20-21.05.2016. Warsaw: Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, 2016.рр. 9.
 10. Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Призначення бенчмаркінгу в системі контролю енергоефективності виробничих об’єктів. Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнського наукового семінару. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. С. 34-37.
 11. Давиденко Л.В., Давиденко В.А., Принципи формування нормативів та налаштування інструментів сигналізації в системі контролю енергоефективності виробничих об’єктів. Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах. Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 155-158.
 12. Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Призначення процедур комплексного контролю рівня ефективності енергоспоживання об’єктів водопостачання в системі енергоменеджменту водопостачального підприємства.  Енергетика. Екологія. Людина. Матеріали VІІІ міжнародної науково-технічної конференції. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2016. 375 с. (С.73-79).
 13. Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Інформаційне забезпечення моніторингу ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання. Сучасні тенденції розвитку науки в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 12 травня 2016 р. Рівне, 2016. С. 106-108.

 

Навчально-методичні розробки

 1. Електропостачання : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко, М.М. Євсюк. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 2021. 72 с.
 2. Електричні станції та підстанції : конспект лекцій для здобувачів для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко, М.М. Євсюк. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 2021. 176 с.
 3. Електропостачання. Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко, М.М. Євсюк. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 2022. 44 c.
 4. Електричні мережі. Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 2022. 44 c.
 5. Робоча програма навчальної дисципліни «Електричні мережі» для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу, складена на основі освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 2021. 13 с.
 6. Робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання в галузі» для здобувачів вищої освіти ІV курсу, складена на основі освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко. Луцьк: ТФК ЛНТУ, 13 с
 7. Робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання» для здобувачів вищої освіти ІV курсу, складена на основі освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 13 с .
 8. Робоча програма навчальної дисципліни «Енергозбереження» для здобувачів вищої освіти ІV курсу, складена на основі освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 12 с.
 9. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи світлотехніки» для здобувачів вищої освіти ІV курсу, складена на основі освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 13 с.
 10. Робоча програма навчальної дисципліни «Електричні станції і підстанції» для здобувачів вищої освіти ІV курсу, складена на основі освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 13 с.
 11. Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти ІV курсу, складена на основі освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко, М.М. Євсюк. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 15 с.
 12. Робоча програма технологічної практики для здобувачів вищої освіти ІV курсу, складена на основі освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. В.А. Давиденко, М.М. Євсюк. Луцьк : ТФК ЛНТУ, 14 с
 13. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електропостачання електротехнічних установок споживачів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання / Давиденко В. А., Давиденко Н. В. Рівне: НУВГП, 2019. 16 с.
 14. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Споживачі електричної енергії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання / Давиденко В. А., Давиденко Н. В. Рівне: НУВГП, 2019. 12 с.
 15. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи електропостачання» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Рівне: НУВГП, 2018. 32 с.
 16. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Системи електропостачання» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Рівне: НУВГП, 2018. 36 с.
 17. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (розділ «Розрахунок складних замкнених електричних мереж») для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Давиденко В.А. Рівне: НУВГП, 2017. 28 с.
 18. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Давиденко В.А. – Рівне: НУВГП, 2017. 40 с.
 19. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (розділ «Розрахунок розімкнених електричних мереж») для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Давиденко В.А. Рівне: НУВГП, 2017. 24 с.
 20. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Системи електропостачання» (розділ «Розрахунок електричних навантажень») для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Давиденко В.А. Рівне: НУВГП, 2017. 24 с.
 21. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Системи електропостачання» для студентів напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”. Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Рівне: НУВГП, 2016. 48 с.
 22. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Давиденко В.А. Рівне: НУВГП, 2016. 40 с.
 23. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів заочної та дистанційної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” / Давиденко В.А. Рівне: НУВГП, 2016. 48 с.
 24. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Системи електропостачання» для студентів заочної дистанційної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” / Давиденко В.А. Рівне: НУВГП, 2016. 36 с.

 

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам дисципліни професійної підготовки зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». Для кожної з дисциплін були розроблені та виданні навчально-методичні видання.

 

До основних навчальних розробок належать:

 

 1. Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Давиденко В.А., Євсюк М.М., Електропостачання промислових об’єктів. Практикум: навчальний посібник. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2022. 224 с. Навчальний підручник із грифом Луцького НТУ
 2. Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Євсюк М.М., Коменда Т.І., Давиденко В.А. Основи електропостачання. Практикум: навчальний посібник. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. 224 с. Навчальний підручник із грифом Луцького НТУ

 

Куратор групи 11-ET

Виховні години

«Україна починається з тебе»

«Моя мала Батьківщина»
«Українськи різдвяні традиції»

 

Години спілкування

«Правовий статус неповнолітнього»

«Взаємоповага та взаємодопомога у студентському колективі»

 

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!