Кірчук Руслан Васильович

кандидат технічних наук, професор, викладач спеціальних дисциплін

“Хто хоче – шукає можливості, хто не хоче – шукає причини…”

Науково-педагогічний шлях почав в 1997 році – був аспірантом та інженером-програмістом кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького НТУ. За сумісництвом працює викладачем спеціальних дисциплін у Технічному коледжі Луцького НТУ.

Наукові інтереси: математичне моделювання методів і засобів енергозберігаючого зневоднення капіляро-пористих колоїдних матеріалів.

 e-mail:  kirchukruslan@lutsk-ntu.com.ua

 

Етапи професійного становлення

 • 01.09.1992-13.07.1997р. – студент Луцького індустріального інституту;
 • 15.11.1997 – 15.11.2000р. – аспірант Луцького державного технічного університету;
 • 01.09.2001р. – 31.01.2002 р. – інженер-програміст та асистент кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького національного технічного університету;
 • 01.02.2002 р. – 25.10.2004р. – старший викладач кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького національного технічного університету;
 • 26.10.2004р. – 02.10.2018 р. – доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького національного технічного університету;
 • 3.10.2018р. – до цього часу – професор кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу Луцького національного технічного університету;
 • 1.09.2019р. – викладач спеціальних дисциплін Технічного коледжу Луцького національного технічного університету.

Стажування, підвищення кваліфікації:

 • 01.10.2015 р. – 18.11.2015 р. – науково-методичне стажування у Поліській філії ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 • 15.06.2018 р. – 25.09.2018 р – підвищення кваліфікації (стажування) у Люблінському природничому університеті та Люблінському науково-технологічному парку (підвищення кваліфікації було організоване на факультеті агробіоінженерії за програмою “Освіта і наука без кордонів”).

Кірчук Р.В. є автором низки наукових праць. А саме:

 • монографії: загальна кількість – 4.
 • навчальні посібники: загальна кількість – 6 електронних + 2 друковані.
 • публікації у фахових виданнях України: загальна кількість – 70.
 • публікації у закордонних виданнях, які не входять до наукометричних баз даних: загальна кількість – 15.
 • публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних (scopus): загальна кількість – 6.
 • патенти на корисну модель: загальна кількість – 26.

Член редколегій кількох наукових видань: “Сільськогосподарські машини”. ISSN: 2307-1699, «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» ISSN 2414-3820, “Товарознавчий вісник” ISSN: 2310-5283, «INMATEH» ISSN 2068 – 4215 (Румунія).

Основні публікації:

І. Монографії:

 1. Дідух В.Ф. Збирання та первинна переробка льону-довгунця: Монографія/ Дідух В.Ф., Дударєв І.М., Кірчук Р.В. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2008. – 215 с.
 2. Забродоцька Л.Ю. Дослідження та вдосконалення процесу сушіння ворохунасіння трав: Монографія / Забродоцька Л.Ю., Кірчук Р.В. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2013. –164 с.
 3. Оніщенко В.Б. Дослідження та вдосконалення процесу сушіння вороху насіння льону олійного: Монографія /Оніщенко В.Б., Кірчук Р.В., Ящук А.А. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2015. – 164 с.
 4. Мерленко І.М., Бондарчук С.П.,Пеньквич С.Г., Федонюк М.А., Кірчук Р.В. Оцінка впливу на довкілля технологій фрезерного способу добування торфу на торфовищі «Велике Багно» Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання// Колективна монографія/за ред.О.О.Горба, Т.О.Чайки, І.О.Яснолоб. П.: Видавництво ПП «Астрая»-2019.-279с.

 

ІІ. Підручники та посібники:

 1. Кірчук Р.В. Математичне моделювання машин: Навчальний посібник/ Кірчук Р.В., Дударєв І.М. – Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2014. – 134 с.
 2. Кірчук Р.В., Герасимчук О.О., Завіша В.В. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 134 с.

ІІІ. Статті у фахових виданнях України:

 1. Дідух В.Ф., Кірчук Р.В., Поліщук М.М. Обґрунтування профілю скребка транспортера // Вісник Харківського національного технічного університету ім. Петра Василенка. Випуск 145. «Технічний сервіс машин для рослинництва».-Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2014.-с.82-90.
 2. Кірчук Р.В., Панасюк С.Г.,Тарасюк В.В. Порівняльна оцінка методів енергозбереження при сушінні яблук// Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип.  3.  – Мелітополь: Копіцентр «Документ-сервіс», 2015.  214-222 с.
 3. Кірчук Р.В., Голій О. В., Копець К. Є., ІванкевичА.Е. Моделювання переміщення насіння сої у пристрої підготовки до сушіння//Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 34. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016, с.44-51
 4. Кірчук Р.В. Теоретичні перед-умови моделювання процесу сушіння дисперсних рослинних матеріалів// Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 37. – Луцьк, 2017. – с.47-56.
 5. Кірчук Р.В.,ДідухВ.Ф., Сацюк В.В. Моделювання енергозберігаючих методів сушіння насіння бобових культур// Подільський вісник: сільське го-во, техніка, економіка-Вип.27.-Камянець-Подільський, 2017,с158-168.
 6. Кірчук Р.В. Моделювання процесу сушіння дисперсного насіннєвого матеріалу в рухомому шарі// Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст. – Вип. 41. – Луцьк,- 2018.с.49-59
 7. Кірчук Р.В., Оласюк Я.В., Хвесик В.О., Хомич Ю.А Аналіз методів і засобів інтенсифікації сушіння сільськогосподарських рослинних матеріалів// Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст.– Вип. 42. – Луцьк,- 2019.с.38-48 та ін.

ІV. Статті в іноземних виданнях:

 1. Volodymyr Didukh, Ruslan Kirchuk Investigation of vibrating temperature process efficiency when drying agricultural materials. Commission of motorization and energetics in agricultural. Volume II. Lublin-2002, p.46-51.
 2. Svetlana Panasuk, Ruslan Kirczuk, Volodumur Diduh, Wojciech Przystupa Математическое моделирование перемещения початков по цилиндрической поверхности // MOTROL. Motorization and power industry in agriculture – Volume 6. Lublin 2004/- p.203-209.
 3. Ruslan Kirchuk, Volodumur Didukh, Krzysztof Plizga Investigation of roll drying efficiency // Commission of motorization and power industry in agricultural – VolumeVI. Polish academy of sciences. Lublin 2005 /- p.34-40.
 4. Didukh V., Kirchuk R., Dudarev I., Golovachuk I. Investigation on effect of porosity and involution of roll on drying speed. TEKA. Commission of motorization and power industry in agriculture. Volume VIA, Lublin 2006, p. 39-44.
 5. Dudarev I., Kirchuk R. Reasoning of technology and design parameters of oil flax harvesting machines. INMATEH – Agricultural engineering (January – April). Vol. 33, No. 1/2011, Bucharest 2011, p. 37-42.
 6. Yaschuk A., Kirchuk R. Research of the process of aeration of a layer of bulk material. INMATEH – Agricultural engineering. Vol. 40, Nr. 2 / 2013, Bucharest 2013, p. 73-79.
 7. Volodymyr Didukh, Ruslan Kirchuk, Andriy Yaschuk. Modeling of motion of matherial on the surface of spiral activator in bulk materials dryer. TEKA. Commission of motorization and power industry in agriculture. Volume 15, No 4. MOTROL -2013.Lublin-Rzeszo’w 2013, p. 140-146.
 8. Dudarev I., Zabrodotska L., Kirchuk R., Taraymovich I. Reasoning of parameters of roller with spiral groove of flax pulling mechanism / INMATEH – Agricultural engineering. Vol. 42, Nr. 1 / 2014, Bucharest 2014, p. 49-54.
 9. V. Didukh. Modeling of energy saving methods of soybean drying for oil production // V.Didukh, R. Kirchuk , K . Tsiz. / Commission of motorization and energetics in agriculture . – Lublinie,  2015.- Volumе 15, number 4.- P. 9-14.
 10. Kirchuk R. Еxperimental research of soybean drying process intensification/ Експериментальне дослідження інтенсифікації процесу сушіння сої /Ph.D.Eng. Kirchuk R., Ph.D.Eng. Tsiz I., Ph.D. Stud. Tsiz K./ Іnternational symposium ISB-INMA TEH Agricultural and mechanical engineering, Bucharest.- 2015. Vol. 47, No. 3/2015. p. 91-98.
 11. Pustiulha S., Khomych A., Tsiz’ I., Kirchuk R. Discrete modelling of surfaces of equal slopes by means of numerical sequences/ INMATEH – Agricultural Engineering vol. 50, no.3/ Bucharest.-2016.p. 83-88.
 12. Dudarev I., Kirchuk R. Bulk materials separation process simulation in spiral separator// INMATEH – Agricultural Engineering vol. 53, no.3/ Bucharest.-2017. p. 57-64.
 13. V.Didukh, Yu. Onyuh, Kirchuk R. Study of the potencial use of oil flax stems// ТЕКА. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE – 2017, vol. 17, No.4, 29-34
 14. V.Didukh, S. Yageleuk, Kirchuk R., V. Busnuyuk Modeling of utilization means of oilseed flax stem part// ТЕКА. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE – 2018, vol. 18, No.4, 63-70
 15. Патенти:
 16. Патент на корисну модель №27256 Україна, МКВ F26B15/00. Карусельна сушарка / Дударєв І.М., Кірчук Р.В.; Заявлено 01.06.2007; Опубл. 25.10.2007; Бюл. № 17.
 17. Патент на корисну модель №27977 Україна, МКВ F26B17/04. Сушарка для сипких матеріалів / Дударєв І.М., Кірчук Р.В., Кокалюк Л.Ю.; Заявлено 01.06.2007; Опубл. 26.11.2007; Бюл. № 19.
 18. Патент на корисну модель №84111 Україна, МКП B07B. Машина для деформації насіннєвих оболонок / Кірчук Р.В., Цизь К.Є.; Заявлено 12.04.2013; Опубл. 10.10.2013; Бюл. № 19.
 19. Патент №92888 Україна, А01С 3/06, А01С15/00. Машина для локального внесення твердих органічних добрив / ММ.Поліщук, В.Ф.Дідух, Р.В.Кірчук, Р.А.Хлопецький, В.В. Сацюк, В.В. Тарасюк (Україна). – №u201403211; Заявл.31.03.2014; Опубл.10.09.2014. Бюл. №17. 5. Патент на корисну модель №87184 Україна, В07В 9/00. Машина для деформації насіннєвих оболонок. / Р.В.Кірчук, К.Є. Цизь (Україна). – №u201310015; Заявл.12.08.2013; Опубл.27.01.2014. Бюл. №2.
 20. Патент на корисну модель № 121747 Україна,МПК: D01B 1/00. Пристрій для розмотування та подрібнення луб’яної сировини UA – №u201707177; Заявл.07.07.2017; Опубл.11.12.2017. Бюл. №23. Дідух В.Ф., Онюх Ю.М., Ягелюк С.В, Р.В.Кірчук

Кірчук Р.В. систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях та є співорганізатором щодоворічної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК».

Зокрема:

 • у 2013р та 2015р. приймав участь у міжнародних конференціях: «ISB-INMA TEH. Agricultural and mechanical engineerin. International symposium» (Bucharest);
 • у 2015 році взяв участь у міжнародній конференції «Perspective trends in scientific research: International scientific and practical conference» (Bratislava);
 • у 2019 – участь у XІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (Кропивницький);
 • у 2019 році у 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine.

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам дисципліни: «Сучасні інформаційні технології»,  «Системи автоматизованого проектування»,  «Методи оптимізації та комп’ютерні технології», «Основи програмування та алгоритмічні мови»,  «Організація баз даних», «Безпровідні технології та системи».

Видав понад 40 праць навчально-методичного характеру, з них: 2 навчальні посібники, рекомендовані Вченою радою Луцького НТУ, 6 електронних навчальних комплексів з дисципліни, рекомендовані Вченою радою Луцького НТУ, 6 конспектів лекцій і 25 методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт студентів, самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання технічних спеціальностей Луцького НТУ. У 2020 році видано:

 • Організація баз даних. Конспект лекцій для здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної і заочної форм навчання / уклад. Р.В. Кірчук. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. − 44 с.;
 • Кірчук Р.В., Герасимчук О.О., Завіша В.В. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 134 с.;

Нагороджений почесними грамотами та відзнаками Луцького національного технічного університету та Луцької міської ради.