Ковальчук Оксана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Любити те, що робиш, і йти вперед крок за кроком

Педагогічний шлях розпочала в вересні 2001 року. За свій трудовий шлях працювала на різних педагогічних та науково-педагогічних посадах: вчитель англійської мови, викладач, аспірант, доцент.

Є автором 52 публікацій: 17 фахових статей України, 2 з яких  входить у науково-метричну базу Web of Science, 18 навчально-методичних видань в тому числі 1 посібник.

Нагороджений: Подякою міського голови.

Наукові інтереси: Інноваційна діяльність у підготовці фахівців, прийоми інтерактивного навчання та викладання, застосування ІКТ у викладанні іноземної мови.

e-mail:  kasana17@ukr.net

 

1996 р. – 2001 р. Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Англійська мова та  література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури та французької мови.

2001 р. – вчитель англійської мови ЗОШ №17 (м. Луцьк).

2005 р. – викладач економіко-гуманітарного факультету Луцького біотехнічного інституту.

2009 р. – викладач кафедри філології Луцького біотехнічного інституту ЗАТ ”Міжнародного науково-технічного університету імені Юрія Бугая”.

2011 р. – аспірант (з відривом від виробництва) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

2016 р. – викладач кафедри «Педагогіка вищої школи» ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права».

1 липня 2016 р. – доцент кафедри «Педагогіка вищої школи» ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права».

2018 р. – викладач іноземної мови  Технічного коледжу Луцького НТУ

Основні фахові публікації:

  1. Ковальчук О.М. Інноваційна діяльність у професійній підготовці магістрів гуманітарних спеціальностей / О.М. Ковальчук // Науковий вісник Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича : зб. наук. працьСер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. Вип. 688. – С. 73– (Фахове видання України).
  2. Ковальчук О.М. Принципи підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності / О.М. Ковальчук // Вісник Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – 2014. – Вип. LI. – С. 84–  (Фахове видання України).
  3. Ковальчук О.М. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти / О.М.Ковальчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: «Педагогічні науки». – Луцьк. – № 2(304). – 2016. – С. 52–57. (Фахове видання України).
  4. Ковальчук О.М. Інноваційна діяльність в організації професійної підготовки в умовах магістратури / О. М. Ковальчук // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон.: Видавничий дім «Гельветика». – Вип.LXXV. – Том 3. – 2017. – С. 47–50. (Фахове видання України).
  5. Ковальчук О.М. Інноваційна культура майбутніх фахівців – важлива складова частина професіоналізму / О. М. Ковальчук // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон.: Видавничий дім «Гельветика». – Вип.LXXVІІІ. – Том 1. – 2017. – С. 133–136. (Фахове видання України).
  6. Kovalchuk О. Innovative activity in masters’ training / O. Kovalchuk // The Advanced Science Journal. – United States, 2014. – Issue 3. – Р. 23–25.
  7. Kovalchuk O. Leadership Qualities as an Effective Attribute of Would be Managers’ Culture Forming in Higher Educational Establishments / O. Khomik, O. Kovalchuk, O. Myshko // Scientific and Practical Journal of Southern-Ukrainian National Pedagogical University named after K.D.Ushynskii. – Odessa: Science and Education, Vol. 12’2017/CLXV. – pp. 71-78. (Web of Science, Міжнародне фахове видання).
  8. 8. Kovalchuk O. Practical Course-Conference Using You-Tube as Interactive Teaching Form of Professionals in Higher Educational Institutions / O. Kovalchuk, O. Khomik // Osvitologichnyi Dyskurs: elektrone naukove fahove vydania / Kyiv University named after Borys Hrinchenko. – K. : 2018. – № 1-2 (20-21). – pp. 312-324. (Фахове видання України).
  9. Kovalchuk O. The Service CISCO WEBEX MEETING CENTER as interactive Learning Tool for Students with limited Abilities / O. Khomik, O.Tomaschuk, N. Savchuk, Technologies and Learning Tools, Vol 65, p.p. 223-235 No3 (2018). (Web of Science, Міжнародне фахове видання).
  10. Kovalchuk O. Model of Formation of Future Social Workers’ Readiness for the Professional Activity in the Institutions of Social Services for the Elderly in Ukraine / O. Kovalchuk, N. Pavlyshyna // Osvitologichnyi Dyskurs: elektrone naukove fahove vydania / Kyiv University named after Borys Hrinchenko. – K. : 2019. – № 1-2 (20-21). – pp. 312-324. (Фахове видання України).

Участь у конференціях:

2014 – Міжнародна науково-практична конференція «Управлінські компетенції викладача вищої школи», Київ 28 лютого 2014 р, доповідь «Готовність до інноваційної професійної діяльності – ознака сучасного фахівця»

2014 – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика освіти в сучасному світі» Миколаїв 12–13 грудня 2014 р., доповідь «Модель підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності»

2014 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки», Львів 24–25 жовтня 2014 р., доповідь «Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності»

2014 – Міжнародна науково-практична конференція, «Педагогічні та психологічні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього», Одеса, доповідь «Особливості становлення ступеневої освіти в Україні»

2014 – Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференції «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти», доповідь «Процес підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти».

2016 – ІІ Науково-практичної конференції «Інноваційні технології в освіті, науці й виробництві»,  доповідь «Управління інноваційною діяльністю – вимога сучасної освіти».

2017 – Міжнародна науково-практична конференція «Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства», доповідь «Перспективи інноваційного розвитку вищої школи».

2017 – Zbornik Prispevkov z Medzinarodnej Vedeckej Konferencie “Inovativna Vyskum v Oblasti Vzdelavania a Socialnej Prace”, report “Modern Strategy in Future Professionals’ Training”.

2017 – Науково-практичної конференції «Інноваційні технології в освіті, науці й виробництві», доповідь «Основні орієнтири підготовки сучасного фахівця у стратегії розвитку вищої освіти України».

2018 – Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика», доповідь «Інноваційний вектор підготовки майбутніх фахівців».

2018 – VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний світ і незрячі», доповідь «Доступність інклюзивної освіти для дітей з вадами зору».

2019 – IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», доповідь «Інноваційний вектор підготовки майбутніх філологів».

Основне завдання педагога, викладача сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного студента, створивши необхідні для цього умови.

Метою виховної роботи  коледжу є забезпечення умов для становлення розвитку і саморозвитку особистості студента, майбутніх фахівців різних сфер діяльності, який володіє гуманістичним, світоглядним потенціалом, культурою і громадянською відповідальністю орієнтованими на професійну, інтелектуальну і соціальну творчість.

За період своєї педагогічної діяльності, як керівник 11КІ групи, розробила і провела разом з студентами різні виховні заходи: «Україна – єдина країна», «Майбутнє держави в ІТ технологіях».

 

За період своєї педагогічної діяльності викладала  студентам  дисципліни «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика», «Лексикологія», «Лінгвокраїнознавство», «Педагогіка», «Методика викладання у вищій школі», «Менеджмент вищої школи», «Моделювання діяльності фахівця. Педагогічна майстерність»  з яких були розроблені, видані навчально-методичні видання.

Проведені відкриті заняття:

2018 – 2019 н.р.
відкрите заняття на тему «Сучасні засоби комунікації» (Modern Communicative Technologies)

До найважливіших розробок можна віднести :

2014 – Методичні рекомендації щодо підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності

2016 – Педагогічна майстерність викладача вищої школи: посібник.

2016 – Методичні рекомендації з лекційного курсу «Педагогіка»

2017 – Ділова іноземна мова: методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів

2018 – Ділова іноземна мова: методичні рекомендації

2019 – Іноземна мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти Освітньо-професійна програма «Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка» Галузь знань 14 Електрична інженерія Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

2019 – Іноземна мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до виконання практичних   робіт     для    здобувачів освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт», галузі знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт.

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!