Самостян Віктор Русланович

кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

 Все в моїх руках тому їх не можна опускати

Свій науково-педагогічний шлях почав з січня 2007 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних посадах: аспірант, викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ, старший викладач, доцент, заступник декана машинобудівного факультету Луцького НТУ.

Є автором та співавтором п’яти навчальних посібників, з них чотири рекомендовані Вченою Радою Луцького НТУ, однієї монографії та понад 70 наукових та навчально-методичних видань, відповідальний секретар наукового журналу «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті».

Нагороджений: Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації, Почесними грамотами університету.

Наукові інтереси:  дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ, процесів тощо. Геометричне моделювання криволінійних об’єктів будівництва з врахування  якомога більшої кількості вихідних даних. Моделювання транспортних потоків за допомогою теорії графів.

e-mail: cvmbf@ukr.net

 

Освіта:

2002 р. – 2007 р. – Луцький державний технічний університет, машинобудівний факультет, автомобілі та автомобільне господарство.  Інженер–механік.

2007 р. – викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ

2009 р. – ст. викладач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького НТУ

2011 р. – Кандидат технічних наук

2015 р. – Доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького НТУ

2005 р. – стажування в фірмі “Enitra” Польща

2015 р. – Стажування в Луцькому інституті розвитку людини університету «Україна”

Навчальні посібники: 

  1. Пустюльга С.І., Самостян В.Р. Нарисна геометрія та основи інженерної графіки. Навчальний посібник. Луцьк: Вежа, 2014.- 260
  2. Пустюльга С.І., Самостян В.Р. Машинобудівне креслення. Навчальний посібник. Луцьк: Вежа, 2015.- 276 с.
  3. Пустюльга С.І., Самостян В.Р., Клак Ю.В. Комп’ютерна графіка в середовищі AutoCAD. Навчальний посібник. Луцьк: Вежа, 2016.- 378 с.
  4. Пустюльга С.І., Самостян В.Р., Клак Ю.В. Інженерна графіка в SolidWorks. Навчальний посібник. Луцьк: Вежа, 2018.- 176 с.
  5. Придюк В.М., Самостян В.Р. Дипломне проектування, методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів, що навчаються за спеціальністю 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання.

Основні фахові публікації:

  1. Самостян В.Р. Врахування геометричних вимог в дискретному моделюванні криволінійних об’єктів: (Монографія). – Луцьк: РВВ Луцький НТУ, – 168с.
  2. Самостян В.Р. Дискретне моделювання оболонок складної форми з урахуванням геометричних параметрів опалубки для її виготовленняПрикладна геометрія та інженерна графіка: Міжвідомчий наук.-техн. зб. /Відп. ред. В.Є.Михайленко. – К.: КНУБА, 2014.-Вип. 92.-с. 224-229.
  3. Самостян В.Р. Сучасні програми геометричного моделювання об’єктів і керування їхньою формою при параметричному представленні // Сучасні технології в машинобудуванні та на транспорті: Науковий журнал, Луцьк: ЛНТУ, 2015, Вип. 3.
  4. Пустюльга С., Самостян В., Толстушко О., Коробка С., Бабич М. Fractal diagnostics of the degree of fuel atomization by diesel engine injectors. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2017, Vol. 6, p. 33- 63

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам 4 дисципліни, з яких були розроблені та виданні навчальні видання. Серед них, навчальні посібники, електронні навчальні посібники, методичні рекомендації до різних видів навчальної діяльності студентів. Студенти займали призові місця на студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

До найважливіших розробок можна віднести наступні:

Навчальні посібники -“ Нарисна геометрія та основи інженерної графіки ”;

” Машинобудівне креслення ”;

“ Комп’ютерна графіка в середовищі AutoCAD ”.

Розроблені електронні навчальні посібники з дисциплін: “Компютерна графіка”, “Нарисна геометрія”.