Пуць Віталій Степанович

кандидат технічних наук, доцент

Праця завжди повинна бути творчою, а навчання молоді – особливе мистецтво

Свій науково-педагогічний шлях почав з вересня 2002 року. Працював на різних науково-педагогічних посадах: викладач стажист кафедри верстатів Луцького НТУ, асистент, старший викладач, доцент кафедри машин легкої промисловості Машинобудівного факультету Луцького НТУ, на даний час – завідувач кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства Луцького НТУ, викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.

Є автором та співавтором трьох навчальних посібників, два з яких рекомендовані Вченою радою Луцького НТУ, двох монографій, понад 100 наукових та навчально-методичних видань, п’яти патентів на винаходи та корисні моделі.

Нагороджений: Почесними грамотами Луцького НТУ

Наукові інтереси: удосконалення технологій та машин у льонарстві, сучасні методи діагностики та ремонту обладнання легкої промисловості та електропобутової техніки, ергономічні основи проектування

e-mail:  putsvs@ukr.net

 

1989 – закінчив 8 класів Гіркополонківської середньої школи Луцького району та вступив у Володимир-Волинський сільськогосподарський технікум. У 1994 році закінчив навчання за спеціальністю технік-механік з експлуатації машинно-тракторного парку в рільництві (диплом молодшого спеціаліста ЗМ №008416).

З 1994 по 1994 рр. навчався у Луцькому індустріальному інституті (Луцькому державному технічному університеті) і здобув кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» (диплом спеціаліста ВС №11640755).

У 1999 році працював науковим співробітником наукового відділу Луцького державного технічного університету.

1999 – 2002 – навчання в аспірантурі ЛДТУ.

2002 – 2003 рр. – викладач-стажист кафедри верстатів ЛДТУ. В цей період пройшов стажування на кафедрі «Машин легкої промисловості» Київського національного університету технології та дизайну (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 150120 Київського національного університету технології та дизайну Міністерства світи і науки України).

2003 – 2009 рр. – асистент кафедри машин легкої промисловост» Луцького державного технічного університету (з 2008 р. – Луцького національного технічного університету).

2009 р. – захистив кандидатську дисертацію «Обґрунтування технологічного процесу та параметрів пристрою для підрівнювання стрічки стебел льону» за спеціальністю «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (диплом кандидата наук ДК №056629 від 16 грудня 2009 року).

2009 – 2010 рр. – працював на посаді старшого викладача кафедри машин легкої промисловості.

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри машин легкої промисловості (атестат доцента 12ДЦ №028110 від 01 липня 2011 року).

2012 р. – стажування на кафедрі товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету.

2016 р. – стажування на кафедрі машин і апаратів Хмельницького національного університету.

З 2017 р. – по теперішній час – завідувач кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства Луцького НТУ.

З 2008 р. – по теперішній час – викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.

Навчальні посібники: 

 1. Хімічна технологія та обладнання підприємств. Масообмінні процеси. Частина 1. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 – «Машинобудування» денної та заочної форм навчання/ укладачі О.Д. Клименко, В.С. Пуць, О.В. Шовкомуд – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 152 с.
 2. Основи ергономіки та художнього конструювання. Навчальний посібник. Для студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»/ В.С. Пуць, Г.В. Єфімчук – Луцьк: Луцький НТУ, 2018 – 128 с.
 3. Основи інженерії. Навчальний посібник. Для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» /О.П. Герасимчук, В.С. Пуць – Луцьк: Луцький НТУ, 2018 – 204с.

Основні фахові публікації:

 1. Налобіна О.О., Пуць В.С., Толстушко М.М. Підрівнювальні пристрої льонозбиральних машин. Монографія – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – 172 с.
 2. Налобіна О.О. Удосконалення технології вилежування трести льону-довгунця шляхом запровадження нових конструктивних рішень: Монографія/ Налобіна О.О., ГорбовийА.Ю., Герасимчук О.П., Пуць В.С., Шовкомуд О.В. Монографія – Bialostokie Wydawnictwo Naukowe. E – BWN. Com: 2018. 145с. ISBN 978-83-948896-9-2.
 3. Пуць В.С. Аналіз та багатокритеріальна оцінка дощувальних машин/ В.С. Пуць, О.В. Маркова// Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 36, Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – С. 143-150.
 4. Налобіна О.О. Системний аналіз експлуатаційної надійності автомобільного крана/ О.О. Налобіна, В.Л. Мартинюк, В.С. Пуць// Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 37, Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – С. 67-75.
 5. Налобіна О.О. Результати експериментального дослідження відвалу змінного модуля самохідного шасі/ О.О. Налобіна, В.С. Пуць, В.Л. Мартинюк// Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – №2(9). – С. 94-99.
 6. Nalobina О.O. Research of the dynamic model of the flax stems line arranging mechanism / Nalobina О.O., Gerasymchuk O.P., Puts V.S., Marchuk M.M. – INMATEП – Agricultural engineering Journal Vol 53, no.3, December 2017. P. 51-56.
 7. Nalobina O. Theoretical investigation of pressure distribution in a multi-typal transport unit / Nalobina, O., Muravunets, Y., Gerasimchuk, A., Puts, V., Shovkomyd, A. // Acta Technologica Agriculturae Vol. 21, Issue 3, 2018 Pages 119-123.
 8. Nalobina, O.O. Analytical investigation of the interaction of the sunflower stem with the lateral face of the reaper lifter Nalobina, O.O., Gerasymchuk, O.P., Puts, V.S., Martyniuk, V.L., Shovkomyd, O.V., Vasylchuk, N.V., Bundza О.Z., Holotiuk M.V., Serilko, D.L // INMATEH – Agricultural Engineering Vol. 55, Issue 2, 2018, Pages 171-180.
 9. Пат. на корисну модель 111044 Україна D06F 37/02 Автоматична пральна машина барабанного типу // Ковальчук Станіслав Олександрович; Налобіна Олена Олександрівна; Пуць Віталій Степанович; Шимчук Юрій Петрович. (Україна) – № 111044; заявл. 10.05.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.

Участь в міжнародних конференціях:

2015 р. – V Всеукраїнській науково-практична конференції «Інноваційні технології в АПК».

2015 р. – ІІІ Всеукраїнській науково-технічної конференції «Актуальні проблеми конструювання, експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу».

2017 р. – Міжнародній науково-практична конференції молодих учених та студентів: «Якість та безпечність товарів»

2017 р. – ІІІ Міжнародній науково-практична конференція «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність».

2017 р. – IV Всеукраїнській науково-технічній конференції «Актуальні проблеми конструювання, експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу».

2018р. – Міжнародній науково-технічній конференції «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво».

Викладає дисципліни «Основи наукових досліджень», «Механічна технологія та обладнання підприємств», «Методика винахідницької діяльності» в Луцькому НТУ, а також дисципліни «Сучасна електропобутова техніка» і «Технологія ремонту електропобутової техніки», з яких розроблені та видані навчальні видання та методичні рекомендації до різних видів навчальної діяльності студентів.

Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», Хмельницький національний університет.

До найважливіших розробок можна віднести:

Навчальні посібники – «Основи ергономіки та художнього конструювання», «Основи інженерії».