Данилюк Ірина Вікторівна

кандидат хімічних наук

Освіта – скарб, праця – ключ до нього

    Науково-педагогічний шлях розпочала у 2010 році. Протягом 2013-2019 р.р. працювала на різних науково-педагогічних посадах: педагог-організатор, технік, старший лаборант, асистент, старший викладач, науковий співробітник, викладач Технічного коледжу Луцького НТУ.

    Є співавтором колективної монографії, 4 патентів на корисну модель та автором понад 30 наукових та навчально-методичних видань (в т.ч. 5 закордонних публікацій, включених до наукометричної бази даних Scopus).

  Науково-педагогічні інтереси: напівпровідникове матеріалознавство, екологічні технології, інноваційні методи викладання природничих дисциплін.

e-mail: danylyuk.iryna@gmail.com

 

 

2005 р. – 2010 р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки, хімічний факультет. Хімік, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник.

2016 р. – Кандидат хімічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

17 вересня 2018 р. – 17 березня 2019 р. – стажування (підвищення кваліфікації) на кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

 

 

 

 

 

Монографія:

 1. Олексеюк І. Д., Данилюк І. В., Іващенко І. А., Гулай Л. Д., Галян В. В. Фазові рівноваги та властивості проміжних фаз у системах на основі сполук Ag2X, BIII2X3, R2X3 (BIII – Ga, In; R – Y, La, Pr, Tb, Ho, Er; X – S, Se) : кол. монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 140 с.

Патенти:

 1. Пат. 95507 Україна, МПК С30В 11/00. Спосіб одержання монокристалів (Ga55In45)2S300.
 2.  Пат. 95506 Україна, МПК С30В 11/00. Спосіб одержання напівпровідникових халькогенідних монокристалів.
 3.  Пат. 115555 Україна, МПК С30В 1/00. Спосіб одержання монокристалу Ga5,46In4,47Er0,07S15.
 4. Пат. 115554 Україна, МПК С30В 1/00. Спосіб одержання монокристалу Ga5,94In3,96Er0,1Se15.

 

Статті, включені до наукометричних баз даних Scopus та Index Copernicus:

 1. Ivashchenko I. A., Danyliuk I. V., Olekseyuk I. D., Halyan V. V. Phase equilibria in the quasi-ternary system Ag2Se–Ga2Se3–In2Se3 and physical properties of (Ga0,6In0,4)2Se3, (Ga0,594In0,396Er0.01)2Se3 single crystals. J. Solid State Chem. 2014. V. 210. P. 102–110.
 2. Ivashchenko I. A., Danyliuk I. V., Olekseyuk I. D., Pankevych V.Z., Halyan V. V. Phase equilibria in the quasiternary system Ag2S–Ga2S3–In2S3 and optical properties of (Ga55In45)2S300, (Ga54,59In44,66Er0,75)2S300 single crystals. J. Solid State Chem. 2015. V. 227. P. 255–264.
 3. Ivashchenko I. A., Danyliuk I. V., Gulay L. D., Halyan V. V., Olekseyuk I. D. Isothermal sections of the quasi-ternary systems Ag2S(Se)–Ga2S(Se)3–In2S(Se)3 at 820 K and the physical properties of the ternary phases Ga5.5In4.5S15, Ga6In4Se15 and Ga5.5In4.5S15:Er3+, Ga6In4Se15:Er3+. J. Solid State Chem. 2016. V. 237. P. 113–120.
 4. Khyzhun O. Y., Halyan V. V., Danyliuk I. V., Ivashchenko I. A. Electronic structure of (Ga55In45)2S300 and (Ga54,59In44,66Er0,75)2S300 single crystals. J Mater Sci: Mater Electron. 2016. V. 27, Issue 4. P. 3258–3264.
 5. Halyan V. V., Kevshyn A. H., Ivashchenko І. А., Olekseuk І. D., Danyliuk I. V., Shavarova G. P. Optical Absorption of Chalcogenide Glass Ga2S3-La2S3 Doped with Erbium. Physics and Chemistry of Solidstate. V. 18, № 3. 2017. P. 342–346.
 6. Данилюк І. В. Інноваційні методи викладання навчальної дисципліни «Біологія і екологія». Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 2(46), ч. 5. С. 104–108.

 

 Основні фахові статті:

 1. Джам О. А., Данилюк І. В. Динаміка стану якості поверхневих вод басейну р. Західний Буг. Вісн. Одес. держ. екол. унів. 2017. № 21. С. 56–65.
 2. Ivashchenko I., Danyliuk I., Gulay L., Halyan V., Tishchenko P., Olekseyuk I. The quasi-ternary system La2S3–Er2S3–Ga2S3 and quaternary compounds of the composition La(Pr)1.5Tb(Y, Ho)1.5Ga1.67S7. Chem. Met. Alloys. 2016. V. 9.P. 105–112.

 

Участь у наукових конференціях:

2014 р. – VII міжнародна наукова конференція «Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали; ІІ Всеросійська молодіжна наукова конференція з міжнародною участю «Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы».

2015 р. – І Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми фундаментальних наук»; П’ятнадцята наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015».

2016 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук».

2017 р. – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Інновації у сучасному світі»;  II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук».

2019 р. – XLVI Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження у сучасному світі».

Методичні напрацювання:

 1. Хімія: курс лекцій для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт / уклад. І. В. Данилюк, О. М. Ромашко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. 77 с.
 2. Хімія: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт / уклад. І. В. Данилюк, О. М. Ромашко. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. 32 с.
 3. Соціальна екологія: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / І. В. Данилюк – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 21 с.
 4. Утилізація та рекуперація відходів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.040106 екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної та заочної форм навчання /  З. В. Лавринюк, Л. Д. Гулай, І.В. Данилюк, О.А. Джам – Луцьк: «Вежа Друк», 2018. 32 с.
 5. Експертиза в митній справі. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Л. Д. Гулай, І. В. Данилюк. – Луцьк: «Вежа-Друк», 2016. 52 с.

 

 

 

 

 

  Поєднання навчання та виховання, знаходження золотої середини між цими надзвичайно важливими професійними місіями – основне завдання кожного педагога. Адже ще починаючи зі шкільної лави, а потім – із навчання у коледжі, зароджується золоте зерно знання, професійних навичок та, що найголовніше, – патріотизм та громадянська позиція кожного нашого учня та студента.

  З вересня 2018 року – куратор 12 Дз групи, освітньо-професійна програма «Графічний дизайн», галузь знань 02 Культура і мистецтво,  спеціальність 022 «Дизайн».

 1 березня 2019 року проведено виховний захід «Ні добровільному безумству! Примарне щастя і реальна трагедія на кінчику голки» (приурочено до Всесвітнього дня боротьби із наркоманією та наркобізнесом).

 

 

 

 

     За період своєї педагогічної діяльності Данилюк І.В. викладала студентам дисципліни «Хімія», «Біологія і екологія», з якої були розроблені та виданні навчальні видання. Серед них курс лекцій «Хімія», методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Хімія», розробки занять, розробки виховних заходів.

      Проведені відкриті заняття:

2019 р. – відкрите заняття на тему «Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів».

 

 

 

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!