Літковець Сергій Петрович

кандидат технічних наук

 

Порядність, наполеглива праця, професіоналізм та постійне самовдосконалення є запорукою успіху

 

Науково-педагогічний шлях почав у вересні 2014 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних посадах: викладач, старший викладач, доцент. Є автором чи співавтором 19 наукових праць, 3 патентів України на корисну модель, 9 навчально-методичних праць.

    Нагороджений: Грамотами Луцького національного технічного університету, Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) та подяками Запорізького національного технічного університету.

    Наукові інтереси: Компенсація реактивної потужності, енергоефективні технології.

    e-mail: SergiyLitkovets@gmail.com

2005 р. – 2010 р. – навчання в Луцькому національному технічному університеті, факультет екології та приладо-енергетичних систем, спеціальність «Електротехнічні системи електроспоживання»;

2010 р. – присвоєно кваліфікацію «магістр електротехніки»;

2010 р. – 2013 р. – навчання в аспірантурі Луцького національного технічного університету, спеціальність «Електротехнічні комплекси та системи»;

2014 р. – викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького національного технічного університету;

2016 р. – захист кандидатської дисертації, присвоєно науковий ступінь кандидат технічних наук за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи»;

2016 р. – старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне);

2017 р. – доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування;

на даний час – доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, викладач спецдисциплін в ТК Луцького НТУ.

Методичні напрацювання:

Літковець С. П. Енергозбереження : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» денної форми навчання. Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2015. 72 с.

Євсюк М. М., Літковець С. П. Електричні мережі : методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» денної форми навчання. Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2015. 74 с.

Євсюк М. М., Літковець С. П. Методичні вказівки до оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» денної форми навчання. Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2015. 38 с.

Літковець С. П. Енергозбереження : методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» денної форми навчання. Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2016. 32 с.

Древецький В. В., Василець С. В., Давиденко В. А., Рудик А. В., Літковець С. П. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Рівне : НУВГП, 2017. 83 с.

Літковець С. П. Основи автоматики в галузі : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. Рівне : НУВГП, 2017. 28 с.

Древецький В. В., Василець С. В., Давиденко В. А., Рудик А. В., Літковець С. П. Методичні вказівки до виконання дипломної (бакалаврської) роботи для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання. Рівне : НУВГП, 2017. 114 с.

Літковець С. П. Електропостачання галузі : конспект лекцій для студентів спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» денної форми навчання. Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2018. 116 с.

Лишук В. В., Літковець С. П. Основи електроприводу : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання. Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. 88 с.

 

Основні фахові публікації:

Пєтухов М. В., Літковець С. П. Енергоощадні технології керування режимами роботи статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності з примусовою комутацією // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2011. Вип. 2(14). С. 72–76. ISSN 2072-2052 (Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, РІНЦ, DRJI).

Літковець С. П. Оптимізація режимів роботи статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності з примусовою комутацією // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. 2011. Вип. 117. С. 158–160. ISBN 5-7987-0176X (РІНЦ).

Літковець С. П., Пєтухов М. В. Глобальне керування енергетичними процесами в асинхронних статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності з примусовою комутацією // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2012. №1(30). С. 34–38. ISSN 1813-5420 (РІНЦ, Наукова періодика України, Google Scholar).

Пристрій для регулювання реактивної потужності: пат. 69876 Україна. u 201115153 ; заявл. 21.12.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.

Регулятор реактивної потужності: пат. 72838 Україна. u 201202980 ; заявл. 14.03.2012; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16.

Статичний регулятор реактивної потужності: пат. 79407 Україна. u 201210710 ; заявл. 12.09.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.

Пєтухов М. В., Літковець С. П. Спосіб зниження питомих втрат активної потужності в статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності з примусовою комутацією // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2013. Вип. 2(22). Ч. 2. С. 298–302. ISSN 2072-2052.

Літковець С. П., Пєтухов М. В. Статичний тиристорний компенсатор з примусовою комутацією та ізольованою нейтраллю та схема керування ним // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2014. №2/8(68). С. 28–35. ISSN 1729-3774 (Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, BASE, Index Copernicus, WorldCat, РІНЦ, EBSCO, ResearchBib, DRJI, CrossRef).

Літковець С. П., Пєтухов М. В. Спосіб підвищення енергетичної ефективності статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності з примусовою комутацією // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2014. Вип. 2(26). С. 56–62. ISSN 2072-2052.

 

Участь в конференціях:

2010 р. – III Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах». Луцький НТУ, доповідь «Інтегральні показники енергетичного процесу статичного тиристорного компенсатора реактивної потужності з примусовою комутацією», (співавторство).

2011 р. – XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук), доповідь «Енергоощадні технології керування режимами роботи статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності з примусовою комутацією», (співавторство).

2011 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України», Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, доповідь «Оптимізація режимів роботи статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності з примусовою комутацією».

2012 р. – IV Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», доповідь «Глобальне керування енергетичними процесами в асинхронних статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності з примусовою комутацією», (співавторство).

2012 р. – ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах». Луцький НТУ, доповідь «Дослідження енергетичних процесів в статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності з примусовою комутацією», (співавторство).

2012 р. – ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах». Луцький НТУ, доповідь «Енергоощадні режими роботи статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності з примусовою комутацією», (співавторство).

2013 р. – XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Технічні науки – від теорії до практики». Новосибірськ, доповідь «Статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности с принудительной коммутацией и средства управления ими», (співавторство).

2013 р. – Міжнародний форум-конкурс молодих учених «Проблеми надровикористання». Національний мінерально-сировинний університет «Гірничий» (м. Санкт-Петербург), доповідь «Эффективные стратегии управления статическими тиристорными компенсаторами реактивной мощности с принудительной коммутацией».

2013 р. – XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук), доповідь «Спосіб зниження питомих втрат активної потужності в статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності з примусовою комутацією», (співавторство).

2014 р. – XV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук), доповідь «Спосіб підвищення енергетичної ефективності статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності з примусовою комутацією», (співавторство).

2014 р. – V Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах». Луцький НТУ, доповідь «Дослідження енергетичних процесів в статичному тиристорному компенсаторі з примусовою комутацією та глухозаземленою нейтраллю», (співавторство).

2015 р. – І всеукраїнський науковий семінар «Моніторинг енерго- та ресурсовикористання в складних виробничих системах». Луцький НТУ, доповідь «Енергоощадні технології керування реактивною потужністю в статичних тиристорних компенсаторах з примусовою комутацією», (співавторство).

Основним завданням педагога є створення умов для забезпечення всебічного розвитку особистості студентів. Метою виховної роботи  коледжу є забезпечення умов для становлення, розвитку і саморозвитку особистості студента, майбутніх фахівців різних сфер діяльності, який володіє гуманістичним, світоглядним потенціалом, культурою і громадянською відповідальністю орієнтованими на професійну, інтелектуальну і соціальну творчість.

 

За період педагогічної діяльності разом зі студентами проведено такі заходи:

2015 р. – участь у заході «День відкритих дверей».

2015 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія зі студентами гр. 41-ЕПС спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» на електричну підстанцію ДП «НЕК «Укренерго» ВП «Волинські магістральні електричні мережі».

2016 р. – участь у заході «День відкритих дверей».

2016 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія зі студентами гр. 31-ЕПС спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» на електричну підстанцію ДП «НЕК «Укренерго» ВП «Волинські магістральні електричні мережі».

2017 р. – участь у заході «День відкритих дверей».

2018 р. – участь у заході «День відкритих дверей».

2018 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія зі студентами гр. 31-ЕПС спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» на підприємство СП ТОВ «Модерн-Експо».

2019 р. – зустріч студентів спеціальностей 5.05070103 «Електропостачання», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з заступником начальника інспекції Держенергонагляду у Волинській області Мельником Ю.М.

2019 р. – участь у заході «День відкритих дверей».

2019 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія зі студентами спеціальностей 5.05070103 «Електропостачання», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на підприємство ТОВ «Електросервіс».

2015 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія на електричну підстанцію ДП «НЕК «Укренерго» ВП «Волинські магістральні електричні мережі»

2016 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія на електричну підстанцію ДП «НЕК «Укренерго» ВП «Волинські магістральні електричні мережі»

2018 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія на підприємство СП ТОВ «Модерн-Експо»

2019 р. – «День відкритих дверей» в ТК Луцького НТУ

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам 16 дисциплін. Був керівником курсового та дипломного проектування, членом державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних робіт, працював у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання».

Підготував учасників Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання», на яких студенти зайняли призові місця (2017 р. – I командне місце, 2018 р. – II командне місце).

2017 р. – I командне місце на II Етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» у Запорізькому національному технічному університеті

2018 р. – II командне місце на II Етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» у Запорізькому національному технічному університеті

Проведені відкриті заняття у 2014 – 2019 н.р. згідно плану.

2019 р. – відкрите заняття з дисципліни «Енергозбереження» на тему: «Енергетичний аудит»

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!