Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Випускаюча циклова комісія «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснює підготовку фахівців за ОПС «фаховий молодший бакалавр» спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, галузь знань 14 Електрична інженерія.

Кваліфікація – «Технік-електрик».

Робота ВЦК протягом 2019-2020 н.р. проводилася в рамках науково-методичної проблеми «Впровадження нових виробничих, інформаційних та педагогічних технологій в освітній процес»

Пріоритетними завданнями роботи ВЦК в процесі реалізації проблеми є:

 • виховання інформаційної культури як складової загальної культури здобувачів освіти;
 • поглиблення теоретичних основ навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця;
 • удосконалення контролю та оцінки навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • розробка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • організація практичного навчання викладачів щодо підвищення їх професійної компетентності в опануванні сучасними перспективними технологіями та методиками, зокрема дистанційного навчання.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності, поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін (більше 20 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях, 30 методичних видань, 3 електронні посібники, 1 навчальний посібник).

Викладачі проводять відкриті заняття, бесіди, круглі столи з метою обговорення та узагальнення досвіду роботи викладачів випускаючої циклової комісії, застосовують інтерактивні методи навчання, беруть участь в обласних методичних об’єднаннях.

Голова випускаючої циклової комісії – Євсюк Микола Миколайович

Євсюк Микола Миколайович – викладач спецдисциплін, к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії
Гадай Андрій Валентинович – викладач спецдисциплін, доцент, спеціаліст вищої категорії
Літковець Сергій Петрович – викладач спецдисциплін, к.т.н., спеціаліст вищої категорії
Бондарук Тетяна Михайлівна – викладач спецдисциплін, «викладач методист», спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України
Продоус Анна Володимирівна – викладач спецдисциплін
Романюк Микола Валентинович – викладач спецдисциплін, к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії
Лишук Віктор Васильович викладач спецдисциплін, доцент, спеціаліст вищої категорії
Дудич Наталія Леонідівна – викладач спецдисциплін, спеціаліст другої категорії

Участь викладачів ВЦК в науково-практичних конференціях:

 • 2017 р. – V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління», Луцький НТУ.
 • 2017 р. – ХХІІ – міжнародна школа математичного моделювання of AMSE-UAPL, Луцький НТУ.
 • 2018 р. – VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», Луцький НТУ
 • 2019 р. – VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління», Луцький НТУ.

Викладачі ВЦК забезпечують викладання дисциплін:

 • Вступ до спеціальності
 • Конструкційні та електротехнічні матеріали
 • Електротехнічні вимірювання.
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Промислова електроніка і мікропроцесорна техніка.
 • Електричні машини.
 • Теорія автоматичного керування.
 • Основи електроприводу
 • Основи світлотехніки.
 • Електричні мережі.
 • Електричні станції та підстанції.
 • Електропостачання.
 • Релейний захист та автоматика.
 • Енергозбереження.
 • Монтаж та експлуатація електроустаткування.
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі

З дисциплін, які викладаються, розроблені робочі програми у відповідності до яких розроблено навчально-методичне забезпечення спеціальності.
Викладачі ВЦК приймають участь в організації зустрічей студентів з провідними спеціалістами в галузі електропостачання, організовують екскурсії на підприємства з метою ознайомлення із особливостями їх електропостачання, обслуговування та ремонту електроустаткування.

2017 рік.

Основи електропостачання. Практикум: навчальний посібник / Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Євсюк М.М., Коменда Т.І., Давиденко В.А.. – Луцьк, ІРВ ЛНТУ. – 2017. – 324 с.

Електронний навчально-методичний комплекс «Промислова електроніка і МПТ» / М.М. Євсюк. Довідка № 17-31, 2017р.

Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2017. – 44 c.

2018 рік

Електричні станції і підстанції: конспект лекцій для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання / уклад. Євсюк М.М. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 210 с.

Електропостачання: методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Євсюк М.М.– Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018. 60c.

Електронний навчально-методичний комплекс «Електроживлення систем зв’язку» / М.М. Євсюк. Довідка № 18-06, 2018р.

Літковець С. П. Електропостачання галузі : конспект лекцій для студентів спеціальності 5.05070103 «Електропостачання» денної форми навчання. Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2018. 116 с.

Основи електропостачання. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 60 c.

2019 рік

Електричні станції і підстанції: Методичні вказівки до практич­них занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електро­енерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання  / уклад. М.М. Євсюк  – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 78 с.

Промислова електроніка: Методичні вказівки до практич­них занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електро­енерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання  / уклад. М.М. Євсюк  – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 88 с.

Лишук В. В., Літковець С. П. Основи електроприводу : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання. Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. 88 с.

2020 рік

Караченцев В.Г. Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка». Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання..

Євсюк М.М. Переддипломна практика. Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання.

Лишук В.В. Основи електроприводу. Конспект лекцій для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання.

Гадай А.В. Релейний захист і автоматика. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів освітньо-професійного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання