Менеджмент

Випускаюча циклова комісія «Менеджмент» забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» у галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Голова випускаючої циклової комісії – Динько Інна Михайлівна

До складу комісії входить 5 спеціалістів вищої категорії, 4 є кандидатами економічних наук.

Зліва направо: Войтович О.О., Давидюк О.С., Білик О.С., Динько І. М., Андрощук І.І.

Менеджмент – спеціальність, яка дає можливість отримати поглиблені економічні, теоретичні та практичні знання, необхідні для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та аналізу реальних економічних процесів.

Дипломований фаховий молодший бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» отримує знання та навики, що дозволяють:

 • проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
 • брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
 • приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;
 • використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

Диплом фахового молодшого бакалавра спеціальності «Менеджмент» дозволяє займати посади:

 • помічника керівника;
 • референта з основної діяльності;
 • секретаря адміністративних органів;
 • інспектора з контролю за виконанням доручень;
 • інспектора з кадрів;
 • організатора з персоналу;
 • техніка з підготовки виробництва;
 • техніка з праці;
 • агента з постачання;
 • диспетчера з відпуску готової продукції та ін.

Під час навчання студенти спеціальності мають можливість проходити практику та отримати перше робоче місце на найбільших підприємствах м.Луцька та області: СП ТОВ «Модерн-Експо», ТОВ «Кромберг енд Шуберт», ПрАТ «Едельвіка», ПАТ «Теремно Хліб, ПАТ КБ Приватбанк, ПрАТ «СКФ Україна» та інших.

В умовах дистанційного навчання студенти проходять виробничу та технологічну практику на навчальних онлайн платформах АТ Укрсиббанк та ПАТ КБ Приватбанк, консультаційна робота викладачів та студентів відбувається на платформі Microsoft Teams.

Динько Інна Михайлівна – кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, дійсний член Регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти Волинської обласної державної адміністрації, член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, голова випускаючої циклової комісії «Менеджмент».

Андрощук Інна Ігорівна – кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, заступник директора з навчально-виробничої роботи.

Білик Ольга Сергіївна – кандидат економічних наук.

Буснюк Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії.

Войтович Оксана Орестівна – спеціаліст вищої категорії.

Давидюк Оксана Степанівна – спеціаліст вищої категорії, голова ППО студентів Технічного фахового коледжу Луцького НТУ.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності: запроваджують нетрадиційні форми та методи навчання, проводять відкриті заняття, бесіди за круглим столом на яких обговорюється та узагальнюється  досвід роботи викладачів циклової комісії, беруть участь в обласних методичних об’єднаннях, постійно працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін (40 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях, 30 методичних видань, 2 електронні посібники).

Викладачі комісії беруть активну участь у різних наукових конференціях:

 • V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи інноваційного розвитку Республіки Білорусії» (Войтович О.О.)
 • ІІ міжнародний науковий семінар «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства», Чехія (Войтович О.О.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом», м. Київ (Динько І.М.)
 • Науково-практична конференція «Сучасна освіта і наука Волині», м. Луцьк-Володимир-Волинський (Давидюк О.С., Динько І.М.)
 • V Науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки», Луцький НТУ (Давидюк О.С.)
 • ІV  Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація  національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні  аспекти», м. Ужгород (Буснюк С.В.)
 • Бізнес-тренінг «Від ідеї до реалізації», м. Луцьк (Андрощук І.І., Буснюк С.В., Войтович О.О., Давидюк О.С., Динько І.М.)
 • ІІ Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Акули фінансів бізнесу» (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), м. Київ (наукове керівництво – Буснюк С.В.)

Під час навчання здобувачі освіти спеціальності «Менеджмент» отримують комплекс ґрунтовних знань з наступних дисциплін:

Бухгалтерський облік – метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти сучасної системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології обліку господарської діяльності, основи техніки бухгалтерського обліку, підходи до організації обліку на підприємстві та засади керівництва бухгалтерським обліком в Україні.

Економіка підприємств – формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з економіки підприємств з метою підвищення ефективності функціонування підприємств як основної ланки суспільного виробництва в умовах ринкової економіки.

Економічна теорія – ознайомлення з основними поняттями сучасної економіки, із поведінкою господарських суб’єктів у ринкових умовах, навчання практичного застосування здобутих знань, прийняття оптимальних господарських рішень  в умовах обмежених виробничих ресурсів.

Економічний аналіз – метою навчальної дисципліни є набуття студентами знань і навичок підготовки інформації для економічного аналізу, оволодіння сучасними прийомами економічного аналізу, освоєння розв’язування аналітичних задач в умовах використання різних прийомів економічного аналізу, а також методики розрахунку аналітичних показників.

Комерційна логістика – метою вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами комплексу знань про принципи, форми, методи та функції логістики, формування  у них необхідних практичних навичок ефективного управління матеріальними та супутніми потоками на підприємстві.

Маркетинг – метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Маркетингові дослідження – метою навчальної дисципліни є формування  у  студентів  знань  та  вмінь  у  галузі  теорії  та  методології маркетингових досліджень макро- і мікросередовища ринку продукції/послуг, навичок  щодо  системи,  методів  та  алгоритмів  дослідження внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів його маркетингового розвитку.

Менеджмент – метою навчальної дисципліни є формування сучасного управлінського мислення, основ системного керування організаціями будь-яких видів – ухвалення адекватних управлінських рішень на майбутньому місці роботи, а також формування у студентів знань із теоретичних основ та практичних навиків із менеджменту.

Мікроекономіка – ознайомлення з основними закономірностями функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача, механізмами прийняття рішень господарюючими суб’єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.

Операційний менеджмент – формування сучасного управлінського мислення та системи соціальних знань у галузі операційного менеджменту; формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища та прийняття адекватних управлінських рішень.

Організація виробництва – метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем підприємства.

Статистика – ознайомлення студентів із основними статистичними методами збирання, обробки та аналізу інформації стосовно масових соціально-економічних явищ та процесів, принципами організації статистичних спостережень, методиками розрахунку показників, прийомами статистичного аналізу та подання інформації.

Технологія галузі – метою навчальної дисципліни є формування у студентів навичок системного підходу до оцінки технології виготовлення продукту на основі вхідних даних: наявної сировини, устаткування, попиту ринку та опанувати основні принципи аналізу технологічних систем з позицій економіки.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка – метою навчальної дисципліни є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки.

Фінанси підприємства – метою навчальної дисципліни є формування у студентів базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин, що відбуваються на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання, змісту окремих напрямків фінансової діяльності та їх взаємозв’язку.