Викладачів словесних та суспільних дисциплін

Без мови немає народу!
Без минулого немає майбутнього, а без історії немає нації!

Педагогічна майстерність, постійний творчий пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії.

Голова циклової комісії – Валентина Петрівна Сафатюк.

Знання словесних та суспільних дисциплін є умовою ефективної участі людини в суспільному житті. В комісії поєдналися багаторічний досвід і авторитет викладачів-наставників з креативністю й молодим запалом тих, хто тільки починає свій шлях на педагогічній ниві.

Циклова комісія працює над проблемою створення психолого-педагогічних умов для формування професійних компетенцій молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника засобами інформаційно-комунікаційних і вітагенних технологій при викладанні словесних та суспільно-гуманітарних дисциплін.

Педагоги вміло створюють оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів та учнів, забезпечують індивідуальний підхід до молоді.

Ключовим завданням є орієнтація викладачів комісії на кінцевий результат: знання, уміння, навички студентів та учнів, що повинні бути застосовані та  використані на користь  громадянина та держави. Після закінчення будь-якого навчального закладу, студент та учень повинен мати не лише міцні теоретичні знання та володіти необхідними практичними вміннями та навичками, а й самостійно навчатися упродовж всієї своєї професійної діяльності, перетворитися на професійно самодостатню, творчу  особистість. Тому вся робота викладачів  спрямована виховання в студентів  та учнів життєво активної позиції громадянина України, правової та мовної культури, утвердження принципів загальнолюдської моралі, кращих рис української ментальності.

Викладачі  ставлять перед собою мету сприяти становленню морально свідомої і фізично здорової, внутрішньо багатої, культурної людини з широким світобаченням, всебічно освіченого фахівця. Для цього вони використовують різноманітні форми роботи – аудиторну, позааудиторну, підготовку студентів  та учнів до конкурсів, оглядів, олімпіад тощо.

Студенти  та учні під керівництвом викладачів беруть участь в обласних олімпіадах з української мови, Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка, де виборюють призові місця.

Викладачі комісії у своїй роботі використовують новітні підручники, сучасні  навчальні матеріали  та  Інтернет-ресурси, систематично розробляють та вдосконалюють методичні рекомендації  з навчальних дисциплін та предметів, створюють мультимедіа-презентації, електронні  тести.

Викладачі комісії беруть активну участь у науково-практичних конференціях, методичних семінарах:

– обласне методичне об’єднання викладачів суспільних дисциплін закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації, 2018 р. , викладач В.П. Сафатюк;

– стаття «Дитячий світ в оповіданнях циклу «Казенні діти (Із спогадів лікаря)» Модеста Левицького в матеріалах до Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти» викладач Т.П. Найдюк, 2016 р.;

– учасник IV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції», викладач Семенюк Я. О. 2010 р.;

– Семенюк Я. О. Інтернет як джерело додаткової інформації. /Я.О. Семенюк //Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 26 березня 2020 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2020р.;

– Семенюк Я. О. Використання сервісів Microsoft Teams I Moodle для реалізації дистанційного навчання іноземної мови / Я.О. Семенюк, О.М. Ковальчук// Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції з міжнародною участю 20 травня 2020 року (взято до друку)

– Семенюк Я. О.  Мобільний телефон як навчальний засіб на заняттях з іноземних мов/ Я.О. Семенюк// Сучасні проблеми германського та романського мовознавства Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 2019 р.;

– тези на тему “ Використання інформаційних технологій при вивченні іноземної мови у середній і вищій школі”. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору»; викладач І.М. Лавринюк;

 – тези  на тему “Використання web-ресурсів як новітнього засобу стимулювання навчальної діяльності при вивченні іноземних мов у педагогічній діяльності”. ІІІ Всеукраїнської науково-методична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти», викладач І.М. Лавринюк;

– стаття на тему “Міжкультурна комунікація та врахування когнітивних особливостей”. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства»; викладач І.М. Лавринюк;

–  учасник конференції: Доступність інформаційно-комунікаційних технологій для студентів з вадами зору/ О.М. Ковальчук // Сучасний світ і незрячі: матеріали  IX Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2019р.;

– Ковальчук О. М. Інноваційне освітнє середовище при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти/О.М. Ковальчук //Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 26 березня 2020 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2020р.;

– Ковальчук О. М. Використання сервісів Microsoft Teams I Moodle для реалізації дистанційного навчання іноземної мови /О.М. Ковальчук, Я.О.Семенюк // Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції з міжнародною участю 20 травня 2020 року (взято до друку)

– Ковальчук О. М. Інноваційний вектор підготовки майбутніх філологів / О.М.Ковальчук// Сучасні проблеми германського та романського мовознавства Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 2019 р.;

–  участь у XIII Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та студентів « Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» викладач Н.О. Харицька, 2019 р.;

– Пархоменко О.Т. Використання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мови.//О.Т.Пархоменко //Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичніметодичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 26 березня 2020 року, Луцьк / Луцький національний технічнийуніверситет – Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2020р.;

– Пархоменко О.Т. Тест у системі контролю при вивченні іноземної мови/О.Т Пархоменко, Я.О.Семенюк // Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції з міжнародною участю 20травня 2020 року (взято до друку);

– Пархоменко О.Т. Використання Інтернет-технологій при вивченні англійської мови у вищому технічному закладі освіти/ О.Т.Пархоменко// Сучасні проблеми германського та романського мовознавства Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 2020 р.

Натхненно й творчо викладачі працюють над формуванням гуманістичного світогляду студентів та учнів, утвердженням загальнолюдських та морально-етичних орієнтирів, національним усвідомленням і водночас над стійким відчуттям приналежності до європейської спільноти.

Склад викладачів циклової комісії, які забезпечують викладання словесних та суспільних дисциплін.

В.П. Сафатюк – голова циклової комісії,  викладач історії. Кваліфікаційна категорія – викладач першої категорії.

Н.М. Васькіна – викладач історії. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії, старший викладач.

О.В. Міськів – викладач соціології, культурології, основ психології та етики ділового спілкування. Заступник директора з НВР. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії, старший викладач.

Т.П. Найдюк – викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, української мови за професійним спрямуванням. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії.

Я.О. Семенюк – викладач іноземної мови за професійним спрямуванням. Кваліфікаційна категорія – викладач другої категорії.

Р.В. Колядич – викладач української мови. Магістр  середньої освіти, викладач української мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури, редактор освітніх видань.

М.О. Ніпрук – викладач української та зарубіжної літератури. Кваліфікаційна категорія – викладач другої категорії.

О.М. Ковальчук – викладач іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії, старший викладач. Кандидат педагогічних наук, доцент.

О.Т. Пархоменко – викладач іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії.

Л.В. Фенина – викладач української мови та літератури. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії, вчитель- методист.

С.В. Чуй – викладач української мови та літератури. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії, кандидат філологічних наук.

І.М. Лавринюк – викладач іноземної мови.

І.В. Чигринюк – викладач основ правознавства, основ психології, основ філософських знань, зарубіжної літератури. Кваліфікаційна категорія – викладач першої категорії.

Н.О. Харицька – викладач історії. Магістр історії, викладач історії, правознавства.

Р.О. Кшановський – викладач історії.

Т.Я. Данилюк-Терещук – викладач української мови за професійним спрямуванням. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії, кандидат філологічних наук.

Л.О. Онищук – викладач основ філософських знань, соціології. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії.

Циклова комісія викладачів словесних та суспільних дисциплін є невід’ємною складовою навчального закладу. Адже випускники, окрім дипломів, отримують ще й атестати про повну загальну середню освіту, завдяки чому мають можливість вступати до вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.

Робота викладачів циклової комісії спрямована виховання в студентів  та учнів життєво активної позиції громадянина України, правової та мовної культури, утвердження принципів загальнолюдської моралі, кращих рис української ментальності.

 Викладачі даної комісії забезпечують якісне вивчення дисциплін:

 • історії України;
 • всесвітньої історії;
 • української мови та літератури;
 • зарубіжної літератури;
 • української мови за професійним спрямуванням;
 • соціології;
 • культурології;
 • основ психології та етики ділового спілкування;
 • основ правознавства;
 • основ психології;
 • основ філософських знань.

Методичні рекомендації:

– Методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» Галузь знань 12 Інформаційні технології Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія денної форми навчання / Я. О. Семенюк – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2019. – 132с.

 Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних мереж та систем» напрям підготовки 050102 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання/Я. О. Семенюк Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2013. – 84с.

–  Методичні рекомендації до виконання самостійних занять для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних мереж та систем» напрям підготовки 050102 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчанням/Я. О. Семенюк Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2013. – 56с.

– Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.030601001 «Організація виробництва» денної форми навчання/Я. О. Семенюк Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2017. – 49с.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ІV курсу спеціальності 5.07010602 «Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання/ Я. О. Семенюк Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2017. – 119с.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІV курсу спеціальності 5.07010602 «Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання/ Я. О. Семенюк Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2018. – 75с.

 Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми III курсу «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання /Я. О. Семенюк Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2019. – 124с.

– Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти Освітньо-професійна програма «Графічний дизайн» Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 022 Дизайн та електромеханіка денної форми навчання / О.М. Ковальчук – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2019. – 56с.

Іноземна мова:  методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент»,галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, денної форми навчання / уклад. І.М. Лавринюк– Луцьк: ТК Луцького НТУ,  2019.– 54 с.

– Іноземна мова:  методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-професійної програми «Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка», галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, денної форми навчання / уклад.  І.М. Лавринюк, О.Т. Пархоменко – Луцьк: ТК Луцького НТУ,  2019. – 70 с.

– Іноземна мова:  методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Технологія  легкої промисловості», галузі знань 18 Виробництво і технології, спеціальності 182Технологія  легкої промисловості,  денної форми навчання /уклад.  І.М. Лавринюк – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2019– 60с.

– Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології,спеціальності 123Комп’ютерна інженерія денної форми навчання /уклад. І. М. Лавринюк –Луцьк:Технічний коледж Луцького НТУ,2020.– 52с.

– Іноземна мова  за професійним спрямуванням[текст]: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електричнаінженерія, спеціальності 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. І. М. Лавринюк – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 36 с.

– Іноземна мова за професійним спрямуванням[текст]: методичні вказівки до виконання самостійних робіт для здобувачів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. І. М. Лавринюк– Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 36 с.

– Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-професійної програми «Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка», галузі знань 14 Електрична   інженерія, спеціальності 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, денної форми навчання / уклад.  І.М. Лавринюк, О.Т. Пархоменко – Луцьк: ТК Луцького НТУ,  2019. – 70 с.

– Тестові завдання з історії України для студентів та учнів всіх спеціальностей/ уклад. В.П.Сафатюк- Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2017.