Комп’ютерна інженерія

від | Гру 1, 2016

Голова випускової циклової комісії – Вовк Петро Богданович

Випускова циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність. До складу комісії входять: кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України, 3 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладач – «спеціаліст першої категорії», 1 викладач – “спеціаліст другої категорії”, 2 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Зліва направо: Вовк П.Б., Соколюк Н.П., Завіша В.В., Герасимчук О.О.

Комп’ютерна інженерія – це спеціальність, що об’єднує науку, технологію проектування, побудови, впровадження та обслуговування програмних та апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем та мереж, комп’ютерного обладнання.

Випускова циклова комісія «Комп’ютерна інженерія» забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти за ОКР «Молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр» у галузі знань 12 Інформаційні технології.

Викладачі мають значний досвід роботи, володіють високою професійною майстерністю, є сертифікованими спеціалістами провідних ІТ-компаній. Здобувачі освіти  під керівництвом наставників беруть активну участь у фахових міжнародних олімпіадах і конкурсах: міжнародній олімпіаді зі спортивного програмування (ACM ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсах від фірм ІВМ «System z/Master», CISCO, міжнародній олімпіаді «ІТ-Планета», апробації проектів компанії D-Link.

Викладачі також беруть активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, міжвузівських фахових та методичних семінарах, відвідують фахові виставки, регулярно проводять відкриті заняття, майстер-класи, виставки технічної творчості студентів. Творчий доробок кафедри за останні роки складає: більше 40 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях,  близько 85 методичних видань, 8 електронних видань, 6 навчальних посібників.

Здобувачі освіти  під керівництвом викладачів ВЦК беруть активну участь у предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах, зокрема: міжнародній олімпіаді зі спортивного програмування (ACM ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсах ІВМ «System z/Master», міжнародній олімпіаді «ІТ-Планета», апробації проектів компанії D-Link.

Разом у тісній співпраці з керівниками ІТ-компаній,  фірм, банків, комерційних організацій з врахуванням вимог ринку праці постійно ведеться пошук шляхів поліпшення підготовки конкурентоспроможних фахівців. Партнерами є: регіональне відділення корпорації D-Link, ПП «ВІЗОР», ТзОВ «Лафіт», ТзОВ «Апельсин», Волинська філія ПрАТ «Датагруп»,  а також компанії, які розробляють та впроваджують програмне забезпечення: Волинська софтова компанія,  InternetDevels, ТОВ “Сталкер”, ТОВ «Етна-софт» та інші.

ВЦК «Комп’ютерна Інженерія»

Герасимчук Олег Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, Відмінник освіти, директор ТК Луцького НТУ

lutsk@ukr.net

  Герасимчук Галина Андріївна, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Вовк Петро Богданович, спеціаліст вищої категорії, голова ВЦК «Комп’ютерна інженерія»

wowkpetro@gmail.com

Чумак Вікторія Сергіївна, викладач,  спеціаліст другої категорії

Заяць Надія Андріївна, викладач, спеціаліст

ndzaiats@gmail.com

Соколюк Наталія Петрівна, викладач, спеціаліст

sokoliuk-natalka@ukr.net

Омельчук Яна Іванівна, викладач, спеціаліст

yanaomelchuk05@gmail.com

Завіша Валентина Володимирівна, викладач, спеціаліст вищої категорії

v.v.zavisha@gmail.com

Гопало Ольга Василівна, викладач, спеціаліст першої категорії

Клак Юрій Володимирович, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

uklak@i.ua

 

Навчальні програми спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та «Інформаційні системи та технології»  та зміст кожної дисципліни розроблені згідно майбутніх стандартів та  відповідають світовому рівню і спрямовані на набуття фахових компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у галузі інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, подальшого навчання та успішного працевлаштування.

Навчальні дисципліни:

 123 «Комп’ютерна інженерія»

 • Інженерна і комп’ютерна графіка
 • Основи програмування
 • Системне програмування
 • Архітектура комп’ютерів
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Організація баз даних
 • Комп’ютерна схемотехніка та електроніка
 • Операційні системи та системне програмне забезпечення
 • Периферійні пристрої
 • Економіка ІТ- індустрії
 • Комп’ютерні системи
 • Технічне обслуговування засобів обчислювальної техніки
 • Основи web-проектування
 • Безпроводові технології
 • Проектування мікроконтролерних пристроїв
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Адміністрування комп’ютерних систем і мереж

 126 «Інформаційні системи та технології»

 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Web технології
 • Управління ІТ- проектами
 • Основи програмування
 • Архітектура комп’ютерів
 • Сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах
 • Організація баз даних
 • Технології розробки програмного забезпечення
 • Технології та компоненти віртуальних систем
 • Комп’ютерні мережі
 • Комп’ютерна схемотехніка та електроніка
 • Інформаційні технології ІОТ
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи та системне програмне забезпечення
 • Економіка ІТ- індустрії
 • Компютерні системи обробки та аналізу даних
 • Основи web-проектування
 • Безпроводові технології
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Контролери та сенсори системи ІОТ
 • Моделювання систем
 • Мультимедійні технології
 • Хмарні технології
 • Адміністрування комп’ютерних систем і мереж
 1. «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної форми навчання. Укладач Соколюк Н.П. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання. Укладач Завіша В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020
 3. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник. Укладачі Кірчук Р.В. Герасимчук О.О., Завіша В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020
 4. Організація баз даних [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів здобувачів вищої освіти спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної і заочної форми навчання. Укладач Кірчук Р.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020
 5. Технічне обслуговування ЕОМ. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної форми навчання. Укладач Вовк П.Б. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019
 6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи програмування» для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання. Укладач Великий О.А. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019
 7. Методичне видання «Електронний навчальний посібник «Програмування» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» Укладач: В. В. Завіша. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019
 8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи веб проектування» для студентів ІV курсу спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія. Укладач Герасимчук О.О. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019
 9. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерна електроніка» для студентів ІІ курсу спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної форми навчання. Укладач Вовк П.Б. – Луцьк:  Технічний коледж Луцького НТУ, 2018
 10. Вступ до спеціальності. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Укладач: Соколюк Н.П.  – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018
 11. Безпроводові технології і системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». денної форми навчання. Укладач: В.С. Чумак. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018
 12. Методичні вказівки до оформлення навчальних робіт ОКР молодшого спеціаліста для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання. Укладачі: П. Б. Вовк, В. М. Придюк, Т. П. Радіщук. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018
 13. Електронний навчальний посібник «Системне програмне забезпечення» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Укладач: В. В. Завіша. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018
 14. Основи інформатики та обчислювальної техніки : методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Технологія легкої промисловості» галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 182 Технологія легкої промисловості денної форми навчання / уклад. Н.П. Соколюк.   Луцьк : ТФК Луцького НТУ, 2021. –  24 с.
 15. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної форми навчання / укладач –  В.В. Завіша. Луцьк : Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2021
 16. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної форми навчання / уклад. П.Б. Вовк. Луцьк : Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2020

 

Корисні посилання

Шановні батьки та вступники!

 

 

Запрошуємо на День відкритих дверей, який відбудеться 8 червня об 11 год. за адресою м.Луцьк, вул.Конякіна 5

You have Successfully Subscribed!