Комп’ютерна інженерія

Голова випускової циклової комісії – Вовк Петро Богданович

Випускова циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність. До складу комісії входять: кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України, 3 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладач – «спеціаліст першої категорії», 1 викладач – “спеціаліст другої категорії”, 2 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Зліва направо: Великий О.А., Чумак В.С., Вовк П.Б., Соколюк Н.П., Герасимчук О.О.

Комп’ютерна інженерія – це спеціальність, що об’єднує науку, технологію проектування, побудови, впровадження та обслуговування програмних та апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем та мереж, комп’ютерного обладнання.

Випускова циклова комісія «Комп’ютерна інженерія» забезпечує фахову підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у галузі знань 12 Інформаційні технології.

Вміння і компетенції, якими буде володіти фаховий молодший бакалавр за освітньою програмою “Комп’ютерна інженерія”:

 • монтаж, встановлення та налагодження комп’ютерних систем і мереж під управлінням Windows, Unix, Linux;
 • встановлення та супровід програмного забезпечення;
 • створення бездротових засобів комунікації, розробка програмних продуктів за допомогою мовних засобів високого і низького рівнів C++, С#, Java, Python, Assembler і мікромініатюрних цифрових систем на кристалах;
 • розробка засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж;
 • побудова систем віртуальної інфраструктури для хмарних середовищ та систем інтернету речей (Internet of Things);
 • ремонт, технічне обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Під час навчання здобувачі освіти приходять практику на підприємствах м. Луцька та області.

Отримавши диплом фахового молодшого бакалавра та кваліфікацію «Технік інформаційно-обчислювального центру», випускники можуть працювати в галузях:

 • Комп’ютеризації технічних систем;
 • Інформаційних технологій;
 • Програмування;

Обіймати посади:

 • 312 Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки;
 • 3121 Технік із системного адміністрування;
 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій;
 • 3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
 • 3123 Контролер роботів;
 • 3139 Технік-оператор електронного устаткування;

Технічний фаховий коледж є структурним підрозділом Луцького НТУ. Завдяки наскрізним навчальним планам підготовки фахівців випускники мають можливість продовжити навчання та здобути повну вищу освіту за скороченим терміном навчання у Луцькому НТУ (поступають на ІІІ курс).

Викладачі комісії беруть активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, міжвузівських фахових та методичних семінарах, відвідують фахові виставки, регулярно проводять відкриті заняття, майстер-класи, виставки технічної творчості студентів. Творчий доробок кафедри за останні роки складає: більше 40 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях,  близько 85 методичних видань, 8 електронних видань, 6 навчальних посібників.

Студентами  під керівництвом викладачів ВЦК беруть активну участь у предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах, зокрема: міжнародній олімпіаді зі спортивного програмування (ACM ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсах ІВМ «System z/Master», міжнародній олімпіаді «ІТ-Планета», апробації проектів компанії D-Link.

Викладачі ВЦК у тісній співпраці з керівниками ІТ-компаній з врахуванням вимог ринку праці  постійно шукають шляхи підготовки конкурентоспроможних фахівців. Наші партнери: регіональне відділення корпорації D-Link, ПП «ВІЗОР», ТзОВ «Лафіт», ТзОВ «Апельсин», Волинська філія ПрАТ «Датагруп» та інші.

ВЦК «Комп’ютерна Інженерія»

Герасимчук Олег Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, Відмінник освіти, директор ТК Луцького НТУ

lutsk@ukr.net

  Герасимчук Галина Андріївна, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Вовк Петро Богданович, спеціаліст вищої категорії, голова ВЦК «Комп’ютерна інженерія»

wowkpetro@gmail.com

Чумак Вікторія Сергіївна, викладач,  спеціаліст другої категорії

Великий Олександр Анатолійович, викладач, спеціаліст другої категорії

allvex.ua@gmail.com

Соколюк Наталія Петрівна, викладач, спеціаліст

sokoliuk-natalka@ukr.net

Омельчук Яна Іванівна, викладач, спеціаліст

yanaomelchuk05@gmail.com

Завіша Валентина Володимирівна, викладач, спеціаліст вищої категорії

v.v.zavisha@gmail.com

Гопало Ольга Василівна, викладач, спеціаліст першої категорії

Клак Юрій Володимирович, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

uklak@i.ua

Кірчук Руслан Васильович, кандидат технічних наук, професор, спеціаліст вищої категорії

ruslan-mail@ukr.net

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» спрямована на формування та розвиток загальних та професійних компетентностей з комп’ютерної інженерії, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої передфахової освіти, що дозволить випускникові успішного виконувати професійні обов’язки у галузі інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії.

Навчальні дисципліни:

 • Адміністрування комп’ютерних систем і мереж
 • Алгоритми і методи обчислення
 • Архітектура комп’ютерів
 • Безпроводові технології
 • Вища математика
 • Вступ до спеціальності
 • Дискретна математика та комп’ютерна логіка
 • Економіка ІТ- індустрії
 • Електрорадіовимірювання
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Інженерна і комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна схемотехніка та електроніка
 • Комп’ютерні системи
 • Операційні системи та системне програмне забезпечення
 • Організація баз даних
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Основи web-проектування
 • Основи програмування
 • Основи стандартизації та метрології
 • Охорона праці з безпекою життєдіяльності
 • Периферійні пристрої
 • Проектування мікроконтролерних пристроїв
 • Системне програмування
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Технічне обслуговування ЕОМ
 1. «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної форми навчання. Укладач Соколюк Н.П. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання. Укладач Завіша В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020
 3. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник. Укладачі Кірчук Р.В. Герасимчук О.О., Завіша В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020
 4. Організація баз даних [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів здобувачів вищої освіти спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної і заочної форми навчання. Укладач Кірчук Р.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020
 5. Технічне обслуговування ЕОМ. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної форми навчання. Укладач Вовк П.Б. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019
 6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи програмування» для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання. Укладач Великий О.А. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019
 7. Методичне видання «Електронний навчальний посібник «Програмування» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» Укладач: В. В. Завіша. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019
 8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи веб проектування» для студентів ІV курсу спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія. Укладач Герасимчук О.О. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019
 9. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерна електроніка» для студентів ІІ курсу спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної форми навчання. Укладач Вовк П.Б. – Луцьк:  Технічний коледж Луцького НТУ, 2018
 10. Вступ до спеціальності. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Укладач: Соколюк Н.П.  – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018
 11. Безпроводові технології і системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». денної форми навчання. Укладач: В.С. Чумак. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018
 12. Методичні вказівки до оформлення навчальних робіт ОКР молодшого спеціаліста для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання. Укладачі: П. Б. Вовк, В. М. Придюк, Т. П. Радіщук. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018
 13. Електронний навчальний посібник «Системне програмне забезпечення» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Укладач: В. В. Завіша. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018