Математично-природничих дисциплін

Професійне спрямування

Наша діяльність спрямована на розвиток пізнавальної діяльності здобувачів освіти,  впровадження в практику знань з математичних та природничих дисциплін.

Методична проблема, над якою працює ЦК

Використання технологій та принципів особистісно орієнтованого навчання при викладанні природничо-математичних дисциплін.

Направленість

Формування ключових компетентностей в процесі вивчення природничо-математичних наук і технологій та реалізація інформаційно-цифрової компетентності.

Контакти

Голова циклової комісії  Стефанська Неля Олександрівна

Neliastefanska@gmail.com

про циклову комісію

    Професійне спрямування Діяльність циклової комісії природничо-математичних дисциплін спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентнісного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці.

Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив циклової комісії природничо-математичних дисциплін: «Використання технологій та принципів особистісно орієнтованого навчання при викладанні природничо-математичних дисциплін».

   Направленість Основними напрямами і завданнями роботи викладачів циклової комісії природничо-математичних дисциплін є:

 • формування ключових компетентностей в процесі вивчення природничо-математичних наук і технологій;
 • реалізація інформаційно-цифрової компетентності;
 • врахування особливостей організації освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання;
 • перспективне оновлення інформаційно-методичної та матеріально-технічної бази викладання дисциплін циклу;
 • використання системно-структурного та функціонального підходів освітньої підготовки здобувачів;
 • удосконалення викладання природничо-математичних дисциплін з урахуванням ціннісних акцентів, духовно-креативних тенденцій, освітньої культури, формування екологічної грамотності.

     Контакти Голова циклової комісії ‒ Стефанська Неля Олександрівна Neliastefanska@gmail.com

Зліва направо: Пантєлєєв В.О., Случик Н.В., Філюк Л.П., Малиновська І.М., Ромашко О.М., Стефанська Н.О., Ясниська В.А., Боровська Ю.В., Данилюк І.В., Яневич В.В.

Голова циклової комісії – Стефанська Неля Олександрівна.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Це згуртований ефективно працюючий колектив, який нараховує 15 фахівців, різних за віком і досвідом педагогічної роботи, які на високому рівні забезпечують формування загальних та фахових  компетентностей здобувачів освіти.

До складу комісії входять: 9 викладачів ‒  «спеціалісти вищої категорії», серед яких 2 викладачі яким присвоєно педагогічне звання «викладач-методист», 3 кандидати наук; 1 викладач – «спеціаліст першої категорії»; 1 викладач – «спеціаліст другої категорії»; 4 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Робота циклової комісії природничо-математичних дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тобто тією базою у навчанні, яка допомагає засвоїти систему основних та професійних дисциплін, що дозволяють кожному фахівцю  стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін беруть активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, міжвузівських фахових та методичних семінарах, регулярно проводять відкриті заняття, залучають здобувачів коледжу до участі у різноманітних олімпіадах та конкурсах. Зокрема здобувачі освіти щорічно беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики.

Згідно з перспективним планом підготовки методичної літератури викладачі комісії розробляють конспекти лекцій, методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних робіт, самостійного вивчення тем, збірки дидактичних матеріалів для тематичного контролю знань здобувачів, збірники тестових завдань тощо.

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін у своїй  роботі вміло поєднують традиційні форми і методи навчання та технології дистанційного навчання. Зокрема, викладачами активно використовуються платформи відеоконференцій Teams та Zoom, інтерактивні дошки Jamboard та whiteboard, тестування  в режимі онлайн проводиться  за допомогою платформ Google Form, TestPro, Classtime. Доступ  студентів до матеріалів лекцій та  практичних завдань забезпечується за допомогою  розміщення викладачами матеріалів на Google Disk, Teams, Moodle.

Щорічно в коледжі проводиться тиждень циклової комісії як творча співпраця здобувачів освіти та викладачів. Основним завданням є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості здобувачів, сприяння формуванню їхнього науково-пошукового світогляду та вдосконалення науково-медичного рівня педагогічної майстерності викладачів.

 

 

Горбач Віта Володимирівна      

викладач, спеціаліст ІІ категорії

horbach.vita@gmail.com

Аббасова Руслана Іванівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

abbasova5@ukr.net

 

Громик Оксана Миколаївна

кандидат географічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

o.hromyk@lutsk-ntu.com.ua

Ясниська Вікторія Анатоліївна

викладач, спеціаліст

yasnyskaviktoria@gmail.com

Ромашко Олена Миколаївна

викладач, спеціаліст вищої категорії

olenaromashko130478@gmail.com

Случик Наталія Вололимирівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

nataliasluchik182@gmail.com

Філюк Любов Панасівна

викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

filuklubov@gmail.com

 

 

Яневич Вадим Володимирович

викладач, спеціаліст

yanevychvadim@gmail.com

Малиновська Інна Миколаївна

викладач, спеціаліст

malynovska@tac.lutsk.ua

Стефанська Неля Олександрівна

викладач,  кандидат фізико-математичних наук, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін

Neliastefanska@gmail.com

 

Данилюк Ірина Вікторівна

викладач, кандидат хімічних наук, спеціаліст вищої категорії

danylyuk.iryna@gmail.com

Пантєлєєв Владислав Олександрович

викладач, спеціаліст

panteleevvladislav52@gmail.com

 

Боровська Юлія Василівна

викладач, спеціаліст I категорії

yulia_borovska@ukr.net

Пішко Лариса Анатоліївна

викладач-методист, спеціаліст вищої категорії,

pishkolarisa@gmail.com

Табачук Світлана Євгенівна

викладач, спеціаліст “вищої кваліфікаційної категорії”

svitlanatabachuk1966@gmail.com

 

 

Робочі будні цк

Ми формуємо знання з фундаментальних дисциплін

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Це згуртований ефективно працюючий колектив, який нараховує 14 фахівців, різних за віком і досвідом педагогічної роботи, які на високому рівні забезпечують формування загальних та фахових  компетентностей здобувачів освіти.

Нормативна документація

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Мета навчання математики на стандартному рівні полягає у забезпеченні свідомого і міцного оволодіння системою математичних знань, навичок і умінь,  які потрібні у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатні для вивчення інших шкільних дисциплін та продовження навчання у вищих закладах освіти за спеціальностями із значною математичною складовою.

Теорія ймовірностей та математична статистика є важливими складовими фундаментальної підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців. Мета викладання дисципліни: допомогти здобувачу освіти оволодіти основними методами кількісної оцінки дії випадкових факторів, що впливають на будь-які процеси, включаючи і економічні; показати, як використовувати ці знання при плануванні, організації та управлінні виробництвом, аналізі технологічних процесів і т. п.; виробити вміння самостійно вивчати навчальну та наукову літературу, навики моделювання випадкових явищ, процесів.

Вища математика є підгрунттям для формування у майбутніх фахівців базових математичних знань для розв’язування задач зі сфери їх професійної діяльності.

Фізика і астрономія

Мета навчання дисципліни «Фізика і астрономія» полягає в забезпеченні загальноосвітньої підготовки з предмета, що передбачає вміння пояснювати фізичні явища і процеси, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки й технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.

Біологія і екологія

Метою вивчення курсу є забезпечення підготовки здобувачів освіти знаннями з біології і екології , формування наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцнення духовного і фізичного здоров’я, яких потребує сучасне життя. Засвоєння здобувачами знань про властивості, структуру і функціонування живих систем на різних рівнях організації живого; взаємозв’язки між живими системами та неживою природою.

Географія

Загальною метою географічної освіти є формування географічної картини світу. Мета реалізується через розв’язання наступних головних завдань: – розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства; – вироблення в студентів умінь практично застосувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її; – розвиток здатності до співробітництва при виконанні практичних робіт та екскурсій;          – заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів  та життєвих планів засобами географії.

Хімія

Програму орієнтовано на розуміння основних закономірностей перебігу хімічних явищ та процесів, загального виявлення про світ природи, його основні теоретичні засади й методи пізнання, усвідомлення ролі хімічних знань у житті людини й суспільному розвитку.

Дискретна математика спрямована на вивчення об’єктів, що мають дискретний характер. Розглядаються питання, які є основою теорії інформаційних систем та мають широке застосування у комп’ютерних науках та криптографії, а саме: основи теорії множин та елементи математичної логіки, комбінаторика та теорія графів.

Що таке академічна доброчесність?

Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту»:

 1. Академічна доброчесність– це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
 1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
 1. Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

 1. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
 1. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
 1. Види академічної відповідальності(у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
 2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесностівизначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.
  Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
 1. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.
 2. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

 

НОВИНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Розв’язування експериментальних задач з органічної хімії

Хімія ‒ експериментально-теоретична наука, тому при вивченні її основ важливу роль відіграє хімічний експеримент ‒ складова частина навчально-виховного процесу. Здобувачі освіти 11-ІСТ групи з викладачем Ромашко О.М. провели практичну роботу з хімії на тему:...

Олімпіада з математики серед I-х курсів

9 листопада проведено I етап Всеукраїнської олімпіади з математики серед здобувачів перших курсів. Охочих взяти участь виявилось багато - 28 студентів. Максимальна кількість балів, яку можна було отримати - 42. З результатом у 29 балів третє місце розділили студентки...

Великі перегони: відбулись інтелектуальні змагання майбутніх автомобілістів

   З нагоди відзначення Дня автомобіліста, партнери коледжу з Волинської обласної бібліотеки для юнацтва влаштували інтелектуальні захоплюючі «Великі перегони» з майбутніми автомобілістами коледжу групи 22-АТ.    За словами ведучого і розробника гри бібліотекаря...

Поїздка до Карпат!

Коли дощ не стає на заваді дружній компанії та гарному настрою! 08.10 студенти 21АТ, 22 АТ та 12 Дз з викладачами Юлією Боровською, Вітою Горбач, Мирославою Голембієвською та Марʼяною Ніпрук здійснили екскурсійну поїздку до Славського та Тустані! Славське – колоритне...

Безпечний шлях: із здобувачами проведено виховну годину про правила поведінки на дорозі в темну пору доби

Викладач математики, керівник групи #11 Вікторія Ясниська, провела із учнями виховну годину на тему: «Правила поведінки на дорозі в темну пору доби». Як зазначила Вікторія Анатоліївна, безпека на дорозі є однією з найважливіших речей, якої всі повинні дотримуватися,...

Аналіз моніторингу рівня знань здобувачів освіти першого курсу з математики 2023 р.

На початку навчального року проведено первинний контроль якості знань здобувачів освіти першого курсу з математики викладачами Стефанською Н.О., Аббасовою Р.І., Случик Н.В., Ясниською В.А. Зроблено аналіз моніторингу рівня знань здобувачів по кожній групі. Контрольні...

СКТБ «Безпека в надзвичайних ситуаціях» провели заняття з домедичної допомоги для студентів коледжу

На заняття "Домедична допомога" (вибіркової дисципліни викладача Владислава Пантєлєєва) завітали колеги з Луцького національного технічного університету на чолі з доцентом кафедри цивільної безпеки Оленою Вісин. На занятті студенти другого курсу практикували...

Команда викладачів коледжу взяла участь у Базовому тренінгу за Програмою “Молодіжний працівник”

У період з 27 по 29 червня 2023 року група викладачів коледжу взяла участь у тренінгу за програмою "Молодіжний працівник". Організаторами тренінгу виступили Волинський обласний молодіжний центр YouthСфера та Луцький міський молодіжний центр.  У процесі навчання...

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін отримали грамоти

23 червня 2023 року викладачі ЦК природничо-математичних дисциплін за сумлінну і плідну працю, високі професійні якості, зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди 45-річчя з дня створення навчального закладу були відзначені заслуженими грамотами та подяками....