Нормативне регулювання

Документи, що регламентують діяльність коледжу

Нормативні документи закладу освіти

Стратегія розвитку ТФК ЛНТУ 2022-2027 рр.

Положення про недопущення фактів булінгу (цькування) ТФК ЛНТУ

Положення про організацію виховної роботи ТФК ЛНТУ

Положення про норми часу

Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти

Положення про академічну доброчесність

Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти

Порядок визнання та перезарахування результатів навчання при вступі на основі ОКР Кваліфікований робник

Положення про дуальну освіту

Положення про призначення і виплати стипендій здобувачам освіти ТФК ЛНТУ

Положення про навчально-виробничі майстерні

Положення про навчальні кабінети

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про службу ЄДЕБО

Положеня про порядок обробки та захисту персональних даних у ТФК ЛНТУ

Положення про конфіденційність у ТФК ЛНТУ

Положення ІНП ТФК ЛНТУ 2021

Положення про циклову комісію

Положення про застосування технологій дистанційного навчання

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про гурткову роботу

Положення про академічну мобільність

Положення про проведення та рецензування відкритих занять

Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та оновлення освітньо-професійних програм у ТФК ЛНТУ

Положення про організацію та проведення конкурсів професійної майстерності

Положення про організацію практичного навчання у ТФК ЛНТУ

Порядок проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат

Положення про центр професійної кар’єри

Положення про раду профілактики правопорушень

Положення про організацію контролю та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Структура та органи управління закладу освіти
План роботи ТФК ЛНТУ на 2022-2023 н.р.