Освітньо-професійний ступінь “Фаховий молодший бакалавр”

1. Розклад занять ОПС "Фаховий молодший бакалавр"
2. Графік освітнього процесу
3. Графік дзвінків
4. Розподіл тижнів по семестрах
5. Графіки заліково-екзаменаційної сесії (денна форма навчання):
6. Графіки настановчої, заліково-екзаменаційної сесії на (заочна форма навчання):
7. Графік ліквідації академічної заборгованості здобувачами освіти ОПС "Фаховий молодший бакалавр".
8. Графік проведення консультацій.
9. Робочі навчальні плани.
11. Практична підготовка здобувачів освіти
12. Керівники навчальних груп
13. Підсумкова атестація здобувачів освіти
14. Вибіркова складова освітнього процесу ТФК Луцького НТУ

Силабуси

 Силабуси загальних вибіркових дисциплін:

 Силабуси фахових вибіркових дисциплін: